Samorząd uczniowski

Plan pracy samorządu uczniowskiego na rok szkolny 2017/2018

Dział Zadania Termin Odpowiedzialność
ORGANIZACJA PRACY SU 1. Wybory Rady SU na rok szkolny 2017/2018 IX Opiekun SU
2. Wybór członków sekcji porządkowej, reprezentacyjnej, korepetytorskiej oraz kulturalno – rozrywkowej. IX Rada SU
3. Opracowanie planu pracy SU na bieżący rok szkolny. IX Rada SU
4. Posiedzenia Rady SU. co miesiąc Przewodniczący SU
5. Prowadzenie dokumentacji SU. na bieżąco Sekretarz
6. Wybory SU na rok szkolny 2018/2019. Czerwiec 2018 Opiekun SU
DZIAŁANIE NA RZECZ SZKOŁY I ŚRODOWISKA 1.  Pomoc w organizacji akcji „Sprzątanie świata”. Cały rok Samorządy klasowe
2. Wyznaczanie i pełnienie dyżurów uczniowskich w czasie przerw. Na bieżąco Rada SU
3. Troska o czystość i wystrój klas. Na bieżąco Opiekun SU, Sekcja kulturalno-rozrywkowa
4. Reprezentowanie szkoły podczas „Zaduszek Witosowych” w Wierzchosławicach. Cały rok Sekcja korepetytorska
5. Podejmowanie prac społecznych na rzecz klas i szkoły: (dyżury na stołówce). Cały rok Rada SU
6. Udział w ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”, której celem jest zaangażowanie uczniów w pomoc dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Cały rok Rada SU
7. Udział w akcji „ Pomóż i Ty”, na rzecz osób niewidomych i niepełnosprawnych.   Klasa VI, 
8. Współpraca z organizacjami szkolnymi i pozaszkolnymi, m.in. Parafialnym Zespołem Caritas, Stowarzyszeniem „Tęcza”, PCK Czerwiec Opiekun SU i Rada SU
9. Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania w salach lekcyjnych, na korytarzach, na terenie szkoły i poza nią. Cały rok Opiekun SU
10. Publikacje artykułów, zdjęć na stronie szkoły. Cały rok Samorząd Uczniowski
 DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA, ROZRYWKOWA I GOSPODARCZA          1. Udział w akcjach i apelach organizowanych przez szkołę.  Cały rok  Samorządy klasowe
 2. Pomoc w organizacji Dnia Nauczyciela, Pasowania na ucznia, Andrzejek, Wigilii szkolnej, Choinki noworocznej, Poczty Walentynkowej, Dnia Dziecka.  Na bieżąco  Rada SU
 3. Organizowanie dyskotek i ognisk szkolnych.  Na bieżąco  Opiekun SU, Sekcja kulturalno – rozrywkowa
 4. Pomoc w nauce uczniom z trudnościami w nauce – współpraca ze świetlicą.  Cały rok  Sekcja korepetytorska, Rada SU
 5. Rozstrzyganie sporów koleżeńskich.  Cały rok  Rada SU
 6. Opieka nad pomnikiem w Lisówku.  Cały rok  Klasa IV
 7. Zorganizowanie Szkolnego Konkursu SUPER UCZEŃ .  Czerwiec  Opiekun SU i Rada SU
 8. Kontynuacja konkursu „Ranking Sukcesów Uczniowskich”.  Cały rok  Opiekun SU
 9. Udział w akcji zbiórki surowców wtórnych.  Cały rok  Samorząd uczniowski
 WSPÓŁPRACA Z DYREKTOREM SZKOŁY I RADĄ PEDAGOGICZNĄ       1. Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.  Według potrzeb  Przewodniczący SU
 2. Zgłaszanie propozycji do dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz planu zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2015/2016.  Wrzesień  Rada SU
 3. Typowanie do nagród członków SU  Czerwiec  Rada SU
 4. Pomoc nauczycielom w utrzymaniu dyscypliny w szkole poprzez organizowanie dyżurów szkolnych oraz organizowanie czasu wolnego.  Cały rok  Sekcja porządkowa
 5. Kontynuowanie losowania „Szczęśliwego Numerka”.  Cały rok  Rada SU
 6. Informowanie o bieżących pracach SU – prowadzenie gazetki ściennej, informacje na stronie internetowej szkoły.  Cały rok  Opiekun SU, Sekretarz