Szkoła przyjazna środowisku

Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Lisowie

Program edukacyjny

Szkoła Przyjazna Środowisku

 

Opracowały:

mgr Renata Ciołkosz

mgr Beata Rogowska

WSTĘP

Młodzi ludzie to „podatny grunt” na kształtowanie pozytywnych postaw. To oni w przyszłości będą decydować o wielu sprawach i to im powinno się zwracać uwagę na wiele błędów popełnianych w dzisiejszym świecie, błędów, które mogą zaważyć na przyszłych losach pokoleń.

Problemy dewastacji środowiska i konieczności jego ochrony stanowią ważny problem współczesnego świata. Powinny one zwracać uwagę wszystkich ludzi, a w szczególności młodych, u których powinno się wyrabiać poczucie odpowiedzialności za środowisko, w którym żyją.

Powinniśmy żyć w czystym i zdrowym środowisku, a przez kształtowanie poczucia odpowiedzialności za otaczające środowisko możemy to osiągnąć.

Ogromną rolę w edukacji i prawidłowym wychowaniu dzieci odgrywa uczenie ich szacunku do przyrody i zwiększanie świadomości ekologicznej. Bardzo ważne jest uzmysłowienie dzieciom konieczności poszanowania otoczenia, dbałości o ład i porządek w nim na co dzień oraz odpowiedzialności za to, w jakim stanie jest nasza Ziemia i nasza Mała Ojczyzna.

Program ten w swoich założeniach ma na celu uzmysłowić uczniom istotę i rangę problemów zwłaszcza tych, z którymi spotyka się na co dzień. Stad też skierowanie zaproponowanych działań dla uczniów, rodziców Szkoły Podstawowej w Lisowie.

ADRESACI

Adresatami programu są uczniowie Szkoły Podstawowej im. Macieja Rataja w Lisowie oraz ich rodzice oraz mieszkańcy wsi Lisów.

CEL GŁÓWNY PROGRAMU:

Kształtowanie umiejętności uczniów w zakresie twórczego rozwiązywania problemów, z którymi spotyka się w życiu codziennym poprzez wykorzystanie umiejętności zdobytych w procesie edukacji.

CELE SZCZEGÓŁOWE.

 • Kształtowanie umiejętności uczniów w zakresie wykorzystywania wiedzy zdobytej podczas zajęć edukacyjnych w praktyce.
 • Kształtowanie umiejętności oceny rangi wpływu działalności człowieka na los Ziemi,
 • Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za otaczające środowisko oraz rozwijanie świadomości ekologicznej.
 • kształcenie aktywnej postawy w działaniu na rzecz własnego rozwoju i środowiska lokalnego

 • zintegrowanie środowiska szkolnego i lokalnego

 • stworzenie uczniom możliwości samorealizacji
 • stworzenie okazji do osiągania sukcesów i wzrostu poczucia własnej wartości
 • wdrażanie uczniów do aktywnego i twórczego spędzania czasu wolnego,

ZAMIERZONE EFEKTY

 1. Uczeń wykorzystuje wiedzę i umiejętności zdobyte podczas zajęć edukacyjnych

 2. Jest odpowiedzialny i reaguje na wszelkie przejawy niewłaściwego zachowania się innych w stosunku do otaczającego świata.

 3. Uczeń prezentuje aktywną postawę w działaniu na rzecz własnego rozwoju i środowiska lokalnego

 4. Szkoła ściśle współpracuje ze środowiskiem lokalnym w realizacji procesów edukacyjnych

 5. Uczeń osiąga sukcesy i rozwija swoje zainteresowania i zdolności

 6. Uczeń ma możliwość aktywnego i twórczego spędzania czasu wolnego,

 7. Uczeń rozumie istotę i rangę problemu ochrony środowiska.

 8. Uczeń troszczy się o najbliższe otoczenie.

  Lp. Zadania Formy realizacji
  1. Pogłębienie wiedzy uczniów dotyczącej ekologii i ochrony środowiska oraz kształtowanie postawy proekologicznej. 1. Spotkania z wychowawcami, zajęcia edukacji społeczno – przyrodniczej i lekcji przyrody
  2. Przeprowadzenie przez wychowawców instruktażu segregowania odpadów
  i recyklingu.
  3. Wykonywanie przez uczniów gazetek ściennych i dekoracji o tematyce ekologicznej.
  4. Zorganizowanie kącików przyrodniczych na korytarzu szkolnym i w salach lekcyjnych.
  5. Wycieczka do oczyszczalni ścieków
  w Przysiekach.
  2. Kształtowanie postawy proekologicznej ucznia.  1. Segregowanie śmieci do odpowiednio oznakowanych pojemników w salach lekcyjnych i na korytarzach szkolnych.
  2. Zbiórka makulatury, zużytych baterii, butelek i nakrętek plastikowych oraz aluminiowych puszek.
  3. Akcja Sprzątania Świata.
  4. Akcja sadzenia drzewek
  3. Integrowanie środowiska szkolnego i lokalnego w planowanie i realizację procesów edukacyjnych i kształtowanie postaw.  1. Prezentacja spektakli teatralnych
  i prezentacji poruszających problemy współczesnego świata, społeczeństwa
  i środowiska lokalnego.
  2. Organizowanie akcji proekologicznych we współpracy z rodzicami.
  3. Organizowanie akcji edukacyjno – informacyjnych dla mieszkańców Lisowa.
  4.  Uczeń wykorzystuje w praktyce wiedzę i umiejętności zdobyte podczas zajęć edukacyjnych.  1. Organizowanie szkolnych konkursów literackich, plastycznych, ekologicznych, przyrodniczych.
  2. Udział uczniów w pozaszkolnych konkursach o tematyce przyrodniczej
  i ekologicznej.
  3. Zamieszczenie w gazecie szkolnej „Na luzie” artykułów o tematyce przyrodniczej
  i ekologicznej.
  5.  Promocja działań szkoły. 1. Strona internetowa szkoły i gminy.
  2. Telewizja lokalna.
  3. Prasa lokalna.
  4. Gazeta szkolna „Na luzie”.
  5. Gazetki ścienne.

  MONITOROWANIE I EWALUACJA

  Aby sprawdzić, czy realizowany program osiąga swoje cele, a w ostateczności czy kształtuje postawy dzieci, należy dokonać jego ewaluacji. Przez cały czas realizacji programu dokonywać należy ciągłej obserwacji postaw i zachowań dzieci.

  Ważnym elementem w ocenie programu jest analiza dokumentacji pracy szkoły pod kątem działań ekologicznych i kształtowania postaw uczniów. Tak zebrany materiał może stanowić podstawę do modyfikacji programu lub jego fragme