Powrót do Nasza Szkoła

Historia

Ważniejsze wydarzenia z życia szkoły w latach 1928 – 2008

 

Rok

Wydarzenia

24.08.1928

Krakowskie kuratorium wydało pismo o utworzeniu z dniem 1 września 1928 roku w Lisowie jednoklasowej szkoły publicznej.

10.09.1928

Janina Lebulanka została pierwszą nauczycielką w szkole w Lisowie.

16.09.1928

Uroczyście rozpoczął się rok szkolny. Ksiądz Jan Keller ze Sławęcina poświęcił budynek szkolny. Gościł właściciel Skołyszyna S. Czyszczan.

1929/1930

Stanisława Tomalanka została nową nauczycielką w roku szkolnym 1929/1930. 1 stycznia zorganizowała przedstawienie na rzecz zakupu książek do biblioteki szkolnej. Przy szkole powstało Koło Młodzieży, którego spotkania odbywały się w sali lekcyjnej.

1931/1932

Stanisława Burdowa została nową nauczycielką (1931-1936). Wznowiło działalność Koło Młodzieży. Nauczycielka i emerytowany kapitan Józef Burda prowadzili wiele wykładów i pogadanek oświatowych. Odbył się też kurs dla dorosłych analfabetów. Organizowane były występy artystyczne dzieci i członków Koła Młodzieży, a zdobyte fundusze gromadzono na budowę domu ludowego. Przy szkole powstał ogródek kwiatowo-warzywny.

1932/1933

1933/1934

Organizowane były uroczyste obchody święta niepodległości, urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego i święta Konstytucji 3 Maja, nabożeństwa odbywały się w kościele parafialnym w Sławęcinie. Bezrobotny absolwent seminarium nauczycielskiego Zygmunt Jasiewicz założył chór składający się z 21 dzieci. Wiosną 1934 roku wokół szkoły zasadzono drzewa owocowe, wyłożono kamieniem podwórko i naprawiono parkan.

1934/1935

13 maja 1935 roku zmarł Józef Piłsudski. Przez trzy dni trwały uroczystości żałobne. Dzieci uczyły się o marszałku, słuchały audycji radiowych, uczestniczyły w nabożeństwie żałobnym w kościele w Sławęcinie i akademii w Domu Ludowym w Skołyszynie z udziałem władz gminnych.

1935/1936

W roku szkolnym uczyło się 98 dzieci. Nauczycielka miała dużo pracy, poza tym zwichnęła nogę i nie mogła poświęcać się działalności oświatowej. Kapitan Burda został wójtem gminy, więc też brakło mu czasu na pracę oświatową. Nie było zajęć z młodzieżą. Wielkim wydarzeniem w życiu uczniów był wyjazd 10 czerwca furmankami do kina w Jaśle na film „Pan Twardowski”. Z dniem 1 sierpnia nauczycielka Stanisława Burdowa przeniosła się do pracy w szkole w Skołyszynie.

1936/1937

1937/1938

Janina Niziołkowa została nową nauczycielką (1936-1940). W szkole nadal uczyło się 98 dzieci. Najstarsi chłopcy utworzyli gromadę szkolną składającą się z sołtysa, zastępcy sołtysa oraz sekcje: porządkową, naukową i obyczajową. W czwartki nauczycielka prowadziła świetlicę dla dzieci, wygłaszała pogadanki, organizowała gry i zabawy. Biblioteka szkolna liczyła 20 książek. Uroczyście obchodzono rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego oraz święta: niepodległości, imieniny prezydenta Mościckiego, rocznicę urodzin i śmierci Piłsudskiego, Konstytucji 3 maja. Każdorazowo dzieci brały udział we mszach świętych w kościele parafialnym w Sławęcinie.

Od grudnia 1936 roku rozpoczęło działalność Koło Młodzieży Ludowej, którego prezesem wybrany został mąż nauczycielki Tadeusz Niziołek. Głównym zadaniem koła była praca przy budowie domu ludowego.

6 marca 1937 roku w Lisowie powstało kółko rolnicze, które posiadało własne narzędzia.

1938/1939

Przeprowadzona została akcja dożywiania 14 najbiedniejszych dzieci. Aby umożliwić dzieciom oczekiwanie na popołudniowe lekcje obudowano drewnem ganek szkolny i wstawiono szklane drzwi. Naprawione też zostało ogrodzenie szkoły. 19 czerwca odbyła się wycieczka na Liwocz. Uroczyście obchodzono święta szkolne.

1939/1940

1 września 1939 roku wybuchła II wojna światowa. Nauka w szkole odbywała się od 1 kwietnia do 30 czerwca 1940. Brak odzieży i obuwia sprawił, że niewiele dzieci uczęszczało na lekcje. Nie było podręczników.

1940/1941

Kierownictwo szkołą objął Jan Hermann, w maju aresztowany. Zastąpiła go Helena Waląg. Rodzina kierownika została w szkolnym mieszkaniu. Trudności wojenne spowodowały słabą frekwencję dzieci. Brak podręczników. W czerwcu przez dwa dni w szkole kwaterowało wojsko. Cały rok trwała ścisła współpraca szkoły z Kościołem, uczniowie systematycznie uczestniczyli w nabożeństwach i przystępowali do komunii świętej.

1941/1942

Od 1 września nową nauczycielką została Helena Tarnowska. Rok szkolny ze względu na słabą frekwencję był przedłużony do 15 lipca. Dużą akcją przeprowadzoną w szkole był zbiór ziół leczniczych, za które dzieci otrzymały słodycze na zakończenie roku szkolnego. Dla mieszkańców wsi odbyły się w szkole kursy: zielarski i hodowli jedwabników.

1942/1943

Do czterech klas szkoły było zapisanych 128 dzieci, jednak najstarsze musiały pracować i do szkoły chodziły rzadko. Mała ilość podręczników utrudniała pracę. Jesienią i wiosną uczniowie zbierali zioła, a zysk nauczycielka przeznaczyła na zakup bloków rysunkowych i książek do biblioteki. Księgozbiór od tej pory liczył 41 książek Szkoła otrzymała 50 par drewniaków, jednak tak dużych, że nie nadawały się w większości dla dzieci. Było wiele przerw w nauce, m.in. jesienna na zbiór owoców lasu i zimowa, ze względu na mróz trwająca ponad miesiąc.

1943/1944

Do szkoły uczęszczało 133 dzieci. Klasa III liczyła 58 dzieci, co bardzo utrudniało pracę nauczycielską. Zbierano zioła lecznicze. Uroczyście obchodzono wizytę świętego Mikołaja, który niestety nie wszystkim dzieciom przyniósł prezenty.

1944/1945

W szkole stacjonowało wojsko, więc nauka rozpoczęła się 17 września ze 152 uczniami. Jednak ze względu na dużą liczbę przesiedlonych liczba uczniów wzrastała. Na jedną zmianę przychodziło nawet 105 uczniów. W styczniu z powodu nalotów i przemarszu wojsk niemieckich i radzieckich nauka została przerwana. Ławki i pomoce szkolne zostały zniszczone. Od 6 grudnia do 22 stycznia pracował jako nauczyciel Zbigniew Janowski, a po nim pracę podjęła Anna Herman, wdowa po kierowniku. W kwietniu Helena Tarnowska po powrocie męża z niewoli, opuściła Lisów. Do szkoły na stanowisko kierownicze przybył Franciszek Kłosowicz (1945-1953). Dwoje nauczycieli rozpoczęło pracę w dwóch salach, ponieważ szkoła otrzymała lokal w pożydowskim domu w sąsiedztwie szkoły. Brak obuwia i odzieży nie pozwolił dzieciom systematycznie uczęszczać na lekcje. Nauczycielka pomagała młodzieży zorganizować pracę w Związku Walki Młodych.

1945/1946

Mieszkańcy wsi wyremontowali kolejny lokal, przydzielono nauczycielkę Henrykę Wnęk i stopień organizacyjny szkoły podwyższono do klasy VI. 15 stycznia Anna Herman na wieść o śmierci męża opuściła Lisów. Z dniem 1 lutego 1946 roku pracę w szkole podjął Jan Kędzior z Siepietnicy (1946- 1975). Na prośbę młodzieży nauczyciele zorganizowali popołudniową siódmą klasę, aby umożliwić ukończenie szkoły powszechnej 14 uczniom.

1946/1947

Jesienią wieś zakupiła dom pożydowski na szkołę. Od tej pory było 3 sale lekcyjne. Jednak uczniowie klasy siódmej chodzili do szkoły w Skołyszynie. W szkolenie było mebli ani pomocy naukowych, więc postanowiono zorganizować imprezy rozrywkowe. Koło Kobiet pod kierunkiem nauczycielki przygotowało przedstawienie, z którego dochód miał zasilić fundusz szkolny. Sukces finansowy był tak duży, że wieś zdecydowała o przeznaczeniu pieniędzy na dom ludowy, co bardzo zdenerwowało kierownika szkoły.

1947/1948

Wyremontowano zakupiony dom, w którym urządzono dwie sale lekcyjne. Została zorganizowana pełna, siedmioklasowa szkoła podstawowa. Rok szkolny rozpoczęło 216 uczniów. Zatrudniono czwartego nauczyciela, panią Katarzynę Kłosowicz. Obydwa budynki obsadzono żywopłotem z głogu.

1948/1949

Rok szkolny rozpoczęto porankiem z udziałem władz społecznych i politycznych. Zorganizowano czwartą salę lekcyjną i kancelarię. Szkołę ukończyło 23 dzieci, z czego 18 podjęło dalszą naukę. Franciszek Kłosowicz został członkiem Komitetu Budowy Domu Ludowego w Lisowie.

1949/1050

Obowiązkiem szkolnym objętych było 176 dzieci. Frekwencja utrzymała się na poziomie 92%.W szkole działały organizacje: samorząd szkolny, drużyna zuchowa, SKOW, PCK. Organizowano uroczystości z okazji: rocznicy wybuchu wojny, międzynarodowego dnia pokoju, urodzin Stalina, akademię Puszkinowsko-Mickiewiczowską. Trwały prace wykończeniowe w domu ludowym.

1950/1951

Cały rok trwały prace remontowe wokół szkoły. Zmieniono bieg dróg wiejskich i połączono wspólnym ogrodzeniem z siatki drucianej obydwa budynki szkolne z powiększonym podwórkiem i ogródkiem. Ziemię uzyskano z darowizny Abrahama Ungera, który opuszczając Polskę podarował teren wokół domu na oświatę w Lisowie. Szkoła otrzymała też 22 ary ziemi ornej. Nowy budynek szkolny został oszalowany deskami. Wybudowano ustępy i betonowy zbiornik na śmieci. Wyrównano i wysypano żwirem podwórko.

1951/1952

Do szkoły uczęszczało 153 uczniów, 27 ukończyło szkołę po zdaniu egzaminu. Działały organizacje szkolne. SKOW zebrało znaczną sumę na odbudowę Warszawy, PCK udzielało pomocy medycznej dzieciom i dorosłym mieszkańcom wsi, organizowało kursy sanitarne. Biblioteka szkolna licząca 365 tomów pod opieką pani Henryki Wnęk służyła dzieciom i dorosłym mieszkańcom Lisowa.

1952/1953

Szkoła obchodziła uroczyście rocznicę rewolucji październikowej i miesiąc przyjaźni polsko-radzieckiej. Grono nauczycielskie poświęciło wiele czasu na samokształcenie ideologiczne, z którego musiało zdać kolokwium. Stałym pracownikiem szkolnym został Wojciech Sokołowski jako stróż.

1953/1954

Kierownik Kłosowicz przeniósł się do Skołyszyna, a w Lisowie stanowisko to objął dotychczasowy nauczyciel – Jan Kędzior dojeżdżający z Siepietnicy na rowerze. Pracę w Lisowie rozpoczął Stefan Pawluś z Przysiek. Szkoła musiała wypełniać zobowiązania użyteczno – społeczne. Dzieci zbierały stonkę ziemniaczaną, niszczyły chwasty w przydrożnych rowach, 300 godzin przepracowały przy wycinaniu ostów na polach spółdzielczych w Skołyszynie, oczyściły pół hektara szkółki leśnej z chwastów, zebrały 100 kg żołędzi. Przykrym wydarzeniem było opisanie członków grona pedagogicznego ( tylko uczą i każą pracować w ogródku, a mało jest gry w piłkę) do czasopisma „Sztandar Młodych”. Winni uczniowie po dochodzeniu kuratorium musieli przeprosić nauczycieli.

1954/1955

Rok szkolny przebiegł bez zakłóceń. Pracę nauczycielki rozpoczęła Zofia Bigos na miejsce Katarzyny Kłosowicz.

1955/1956

Pierwszy raz w historii szkoły 117 uczniów rozpoczęło rok szkolny uroczystym apelem. Wraz z nauczycielami w szkole pracował ksiądz Jan Keller ze Sławęcina. Dużym problemem była frekwencja dzieci w okresie jesiennym. Mimo starań nauczycieli, rodzice zatrzymywali dzieci do pomocy w domu. Pierwszy raz szkoła zorganizowała wieczorek choinkowy, a o piękne dekoracje zadbała pani Henryka Wnęk. Posiadała wiele talentów artystycznych, więc oprócz stałego dekorowania szkoły przygotowała z uczniami dwie sztuki sceniczne wystawiane z dużym sukcesem w Lisowie i Skołyszynie. Dużo wysiłku włożyli nauczyciele w wychowanie uczniów, gdyż w wielu domach nie przywiązywano uwagi do kulturalnego zachowywania się. Zainstalowano dwa głośniki radiowe, dzięki którym uczniowie mogli często słuchać radia. Szkoła propagowała wśród mieszkańców Lisowa wyjazdy na Ziemie Odzyskane oraz na ziemie wschodnie. Wiele rodzin szukając poprawy sytuacji materialnej opuściło Lisów.

1956/1957

Dużym problemem w roku szkolnym była słaba frekwencja dzieci w szkole z powodu zostawiania ich w domu do prac gospodarskich. Miał miejsce konflikt na temat nauki religii w szkole. Zwycięsko z tej sytuacji wyszedł ksiądz z rodzicami.

1957/1958

W związku ze zmianami politycznymi prawie wszystkie podręczniki zostały zmienione. Niestety opóźniło to ich drukowanie i rok szkolny rozpoczął się z połowicznym wyposażeniem uczniów. Dwie nauczycielki uzupełniały kwalifikacje na kursach przedmiotowych. W wielu domach pojawiło się radio.

1958/1959

Podniosła się stopa życiowa ludności, co widać było w ubraniu i zaopatrzeniu dzieci. Rozpoczęła się elektryfikacja wsi. Staraniem nauczycieli i rodziców zawiązał się i został zarejestrowany Komitet Budowy Szkoły w Lisowie z Ludwikiem Reczkiem jako przewodniczącym.

1959/1960

Pracę w szkole podjęła nauczycielka Antonina Kopera. Szkoła stała się właścicielem pięknej działki pod budowę nowej szkoły. Rozpoczęto zagospodarowanie terenu.

1960/1961

W obsadzie nauczycielskiej zaszły zmiany: Bigos Zofię zastąpiła Danuta Skowron, a Antonina Kopera wyszła za mąż i zmieniła nazwisko na Szajna. Całoroczne oszczędzanie pieniędzy i zbiórka surowców wtórnych pozwoliły nauczycielom zorganizować wycieczkę szkolną do Wieliczki, Krakowa i Oświęcimia. Dwudziestu uczniów wyjechało na tygodniową wycieczkę do Przemyśla w ramach wczasów dla dzieci wiejskich. Dzieci brały udział w akcjach społecznych: czyszczenie szkółki leśnej, sadzenie drzew przy drogach, niszczenie chwastów, likwidowanie stonki ziemniaczanej.

1961/1962

Pracę w szkole podjęła w miejsce Antoniny Szajna, Irena Tarsa. Pani Skowron wyszła za mąż i zmieniła nazwisko na Stawarz. Kierownictwo zaczęło gromadzić dokumenty potrzebne do budowy nowej szkoły. Absolwenci utrzymywali kontakt ze szkołą. Wielu przeniosło się na Ziemie Zachodnie.

1962/1963

Lisów opuściły dwie nauczycielki: Danuta Stawarz i i Irena Tarsa. Pracę rozpoczął Bogusław Wojnar z Gorlic (1962-1965). Uczniowie przygotowali sztukę teatralną, którą wystawili w Lisowie, Skołyszynie i Harklowej. Wyróżnili się jako aktorzy: Stanisław Wójcik, Stanisław Cholewiak, Jan Filus, Irena Wójcik, Zofia Reczek, Krystyna Pisz i Halina Kamińska. W Lisowie pojawiły się pierwsze telewizory. Mieszkańcy zaopatrywali się też w silniki elektryczne, radia, pralki. Wieś zakupiła traktor.

1963/1964

W pracy Komitetu Rodzicielskiego aktywnie udzielali się Eugeniusz Cholewiak i przewodnicząca Kazimiera Zięba. Pracę nauczycielki podjęła Elżbieta Stróżyk z Przysiek.

1964/1965

Rozpoczęto budowę szkoły w czynie społecznym. Komitet Budowy Szkoły rozpoczął prace przygotowawcze. Mieszkańcy Lisowa opodatkowali się dobrowolnie, a wielu podjęło dodatkowe zadania.

1965/1966

Odszedł ze szkoły pan Wojnar. Elżbieta Stróżyk przeniosła się do Przysiek, a pracę nauczycielki podjęła Zofia Zięba – absolwentka tej szkoły. Postępowały prace nad przygotowaniem budowy. Wykopano studnię, gromadzono żwir, zebrano trochę gotówki. Duże zaangażowanie w pracy wykazali: Eugeniusz Cholewiak, Florian Pisz, Genowefa Szafarz, a Andrzej Syzdek przekazał dużą sumę pieniędzy.

1966/1967

Pracę nauczycielki rozpoczęła Maria Skałba. Zofia Zięba wyszła za mąż i zmieniła nazwisko na Stój. Warunki lokalowe pracy w starej szkole były złe, brak było pomocy naukowych. Nadal gromadzono żwir na budowę szkoły i przygotowywano dokumentację. W Lisowie pojawił się pierwszy telefon.

1967/1968

Pracę w szkole rozpoczęła Zofia Dybaś. Po raz pierwszy najstarszą klasą w szkole była klasa ósma. Zorganizowano kilka wycieczek: do Krakowa i Oświęcimia, do Żarnowca, do Huty Szkła w Jaśle. Dwudziestu uczniów spędziło tydzień w Rzeszowie i Łańcucie w ramach wymiany między wsią i miastem. Wiosna 1968 roku doprowadzono do szkoły telefon. Pojawiła się inicjatywa budowy Domu Nauczyciela. Plan szybko wprowadzono w życie i rozpoczęto budowę.

1968/1969

Stój Zofia przeniosła się do Skołyszyna, Maria Skałba zmieniła nazwisko na Sojka, a pracę w Lisowie podjęła pani Barbara Bednarz. Dzieci zwiedziły podczas wycieczek szkolnych Biecz, Łańcut i Kraków. Komitet Rodzicielski dofinansowywał wyjazdy z własnych pieniędzy, zarobionych podczas imprez.

1969/1970

Pracę w szkole rozpoczęły panie: Maria Rak i Maria Wiśniowska. Zofia Dybaś wyszła za maż i zmieniła nazwisko na Szańska. Odeszła Barbara Bednarz. Henryka Wnęk po 26 latach pracy w Lisowie rozpoczęła urlop chorobowy. Postępowała budowa Domu Nauczyciela. Zastój był natomiast w budowie szkoły.

1970/1971

Pracę podjął Jan Sojka. Zofia Szańska zgodziła się prowadzić nauczanie klas młodszych. Bardzo kłopotliwe było zachowanie uczniów klasy ósmej i doprowadziło do obniżenia ocen końcowych z zachowania. Przykra sytuacja wydarzyła się na koniec roku szkolnego, gdy ojciec ucznia, który nie ukończył ósmej klasy zrobił nauczycielom publiczną awanturę.

1971/1972

20 listopada oddany został do użytku Dom Nauczyciela. W listopadzie i grudniu położono fundamenty pod budowę nowej szkoły.

1972/1973

W obsadzie nauczycielskiej nastąpiły zmiany. Marię Wiśniowską zastąpiła Helena Mendela. Wybudowano mury nowej szkoły.

1973/1974

Po 20 latach pracy w Lisowie Stefan Pawluś przeniósł się do pracy w Przysiekach. Zatrudniono Marię Kieca. Wielu nauczycieli rozpoczęło studia wyższe. Uwzględniając bardzo trudne warunki lokalowe szkoły Lisów otrzymał pomoc z powiatu na ukończenie budowy nowej szkoły

1974/1975

Kierownik szkoły pan Jan Kędzior odszedł na emeryturę po 29 latach pracy w Lisowie.

1975/1976

Nowa szkoła została oddana do użytku, a jej kierownictwo objęła pani Kazimiera Czyż – nauczycielka z Bączala jako Dyrektor. Brakowało pomocy naukowych i szaf, ale wszyscy z radością przenieśli się do nowego budynku.

1976/1977

Pracę w szkole podjęła Helena Strugała. Do szkoły w Kunowej przeniosła się Helena Furmanek. W SP Lisów uczyło siedmioro nauczycieli: K. Czyż, M. Rak, M. Kieca, M. Sojka, J. Sojka, Z. Szańska i H. Strugała.

W szkole uczyło się 125 uczniów. Przyjęto do klasy pierwszej uczniów urodzonych w 1970 roku, czyli nie podlegających obowiązkowi szkolnemu. Wprowadzono hymn szkolny „Polska to kraj mój”. Po raz pierwszy w historii szkoły zorganizowano wycieczkę do Warszawy. Szkoła podpisała umowę o współpracy z Zakładem Opiekuńczym czyli Spółdzielnią Produkcyjną „Odnowa” w Lisówku.

1977/1978

Nauczycielka Maria Kieca została przeniesiona do pracy w SP w Harklowej. Dyrektor szkoły Kazimiera Czyż przebywała na urlopie macierzyńskim, a na ten okres zatrudniony został nauczyciel z Bączala pan Eugeniusz Strugała. Pojawiły się sukcesy uczniów w konkursach przedmiotowych. na szczeblu gminnym. Szkoła współpracowała ze środowiskiem lokalnym przygotowując uroczyste akademie z okazji Dnia Seniora, Dnia Kobiet i Dnia Strażaka. Odbyły się dwie wycieczki. Młodsze dzieci zwiedziły Łańcut, a starsze Kraków i Wieliczkę.

1978/1979

Naukę w szkole rozpoczęło 112 uczniów. Pani Helena Strugała przebywała na urlopie macierzyńskim, a zastępowała ja pani Bożena Biernacka. Ognisko przedszkolne mieszczące się na parterze szkoły zastąpił oddział przedszkolny z 20 sześciolatkami. Uczniowie zwiedzili podczas wycieczek szkolnych: Żarnowiec, Bóbrkę, Odrzykoń, Solinę i Zakłady Cukiernicze Liwocz w Jaśle. Rozpoczęto prace nad instalacją centralnego ogrzewania.

1979/1980

Po 12 latach pracy w Lisowie odeszła do Jasła pani Maria Sojka. Do oddziału przedszkolnego przyjęto nauczycielkę Krystynę Kołodziej. 120 uczniów kształciło się pod opieką czterech nauczycielek, które tygodniowo pracowały nawet po 50 godzin lekcyjnych. Szkoła ze smutkiem pożegnała emerytowanego dyrektora, pana Jana Kędziora, który zmarł 6 maja. Uczniowie zwiedzili: Muzeum Regionalne i Zakład Cukierniczy „Kasztelanka” w Bieczu, Zakłady Cukiernicze „Liwocz” w Jaśle oraz Krynicę i Pieniny.

1980/1981

Pracę w szkole rozpoczęła pani Grażyna Jasiowicz. Pani Zofia Szańska otrzymała Nagrodę Ministra III stopnia za całokształt pracy dydaktyczno-wychowawczej. Stopień organizacyjny szkoły został obniżony do sześciu klas. Uczniowie klas VII-VIII byli dowożeni do Zbiorczej szkoły Gminnej w Skołyszynie. W dwóch salach na parterze szkoły zorganizowano 9-godzinne przedszkole. W miesiącach listopad-luty odbyła się kompleksowa wizytacja szkoły zakończona dobrą oceną. W roku szkolnym odbyło się 31 wycieczek, z czego dłuższe do Krakowa i Wieliczki. Nadal kontynuowane są prace nad instalacją centralnego ogrzewania.

1981/1982

W związku z obniżeniem tygodniowego wymiaru godzin nauczycielom pracę w Lisowie podjęli: mgr Eugeniusz Strugała, Krzysztof Zięba i Jerzy Sokołowski. 13 grudnia ogłoszony został stan wojenny, co spowodowało przerwę w nauce do 3 stycznia. Naukę wznowiono w normalnym trybie. W styczniu uczniowie zaangażowali się w pomoc ofiarom powodzi w Płocku. Od 4 marca ruszyło w szkole centralne ogrzewanie i stopniowo do końca wakacji ukończono remont.

1982/1983

Pracę w szkole rozpoczęły panie: Maria Sikora i Danuta Pyrek. Funkcjonowały koła zainteresowań, dzieci brały udział w pracach społecznych na rzecz szkoły i środowiska. Szkoła została pozytywnie oceniona za udział w konkursie „Czystość na co dzień”.

1983/1984

Bardzo dużo wolnego czasu bo aż 500 godzin, uczniowie poświęcili pracom społecznym. Wykonywali piaskownicę dla przedszkola, urządzali kącik żywej przyrody, zbierali żołędzie i zioła. W okresie jesienno-zimowym w szkole zorganizowano dożywianie.

1984/1985

Pracę w szkole rozpoczęli państwo Zofia i Stanisław Jackiewiczowie oraz Małgorzata Piotrowska. Zorganizowano 39 wycieczek, w tym trzy rajdy. Dzieci aktywnie włączyły się do akcji PCK zbierania pieniędzy dla krajów głodującej Afryki.

1985/1986

Szkoła ponownie zaczęła kształcić w pełnym stopniu organizacyjnym ośmiu klas. Uczniowie startowali w wielu konkursach. Najlepiej wypadli w zawodach tenisa stołowego. 16 czerwca odbył się zjazd absolwentów na którym spotkało się 30 byłych uczniów naszej szkoły.

1986/1987

Styczniowe mrozy(-340C) spowodowały przerwanie nauki na trzy dni. Dużym sukcesem były wysokie miejsca w konkursach przedmiotowych Tomasza Zająca. Z geografii osiągnął szóste miejsce w województwie, a z historii siódme. Uroczyście obchodzono święta państwowe i szkolne.

1987/1988

Nauczycielka Małgorzata Piotrowska zrezygnowała z pracy w szkole, a miejsce jej zajęła pani mgr Janina Zięba. Zabawa noworoczna odbyła się w Domu Ludowym. W czasie ferii zimowych ZHP zorganizowało zimowisko dochodzące.

1988/1989

Pracę w szkole podjęła Jolanta Zabawa. Szkoła wypadła bardzo dobrze podczas majowej wizytacji kuratoryjnej. Przeprowadzono częściowy remont sal na parterze.

1989/1990

28 października szkole nadano imię działacza ruchu ludowego, marszałka Sejmu II Rzeczypospolitej, Macieja Rataja. Odsłonięto też tablicę pamiątkową poświęconą patronowi. Część artystyczna przygotowały dzieci i zespół Lisowianki. Po raz pierwszy dzień 3 maja obchodzono jako święto narodowe.

1990/1991

Rok szkolny rozpoczął się uroczysta mszą świętą w kościele. Pracę w szkole rozpoczął jako nauczyciel religii ksiądz proboszcz Tadeusz Wawryszko. Na pół etatu zatrudniona została nauczycielka muzyki mgr Ewa Grzebień. Po raz pierwszy przed świętami wielkanocnymi uczniowie mieli trzy dni wolne od nauki na rekolekcje wielkopostne.

1991/1992

24 września szkolę odwiedził ksiądz biskup Stefan Moskwa. Spotkał się z dziećmi i nauczycielami. 3 maja młodzież szkolna przygotowała część artystyczną z okazji nadania sztandaru OSP w Lisowie. Uroczystość rozpoczęła się na boisku szkolnym.

1992/1993

1 grudnia odeszła z pracy na rentę pani mgr Maria Dubiel, a w lutym zmarła. Lisów przeżył podwójna tragedię gdyż w tym samym miesiącu zginał porażony prądem były uczeń i syn nauczycielki Wojciech Zięba. W czerwcu ogłoszony został konkurs na dyrektora szkoły.

1993/1994

Rok szkolny rozpoczęła nowa pani dyrektor mgr Janina Zięba. Prace jako nauczycielka matematyki rozpoczęła pani mgr Elżbieta Madej. W skład Rady Pedagogicznej wchodziło 13 osób. Od stycznia nadzór nad szkołą przejęła gmina Skołyszyn. Na zakończenie roku szkolnego 23 czerwca uroczyście obchodzony był Dzień Patrona.

1994/1995

We wrześniu przeprowadzono akcję „Sprzątanie świata”. Od stycznia szkoła posiadała własną księgową w osobach początkowo pani Ewy Stygar, a następnie pani Danuty Kmiotek i kasjera pana Grzegorza Szańskiego. W zwolnionym mieszkaniu zakładowym znajdującym się w szkole, urządzona została biblioteka i czytelnia. 10 czerwca odbył się uroczysty Dzień Patrona. Z tej okazji w szkole gościli: kurator – pan Marian Duda oraz senator – pan Roman Karaś. Uczniowie przygotowali bogaty program artystyczny. Zorganizowano loterię fantową i zabawę ogrodową. Pan Władysław Kołodziej – były uczeń, mieszkaniec Lisowa, nakręcił film o szkole. Na wakacjach przeprowadzono remont, którego efektem było m.in. wyburzenie pieców kaflowych w szkole.

1995/1996

Pracę w szkole rozpoczęła nauczycielka religii pani Agnieszka Depczyńska. Od 23 stycznia funkcję dyrektora szkoły w zastępstwie za przebywającą na zwolnieniu chorobowym panią mgr Janinę Zięba, pełni pan mgr Krzysztof Zięba. W szkole pojawia się dzięki staraniom pana dyrektora – kserokopiarka. 9 maja szkołę odwiedził ksiądz biskup Edward Białogłowski. 1 czerwca zorganizowany został uroczysty Dzień Patrona z bogatą oprawą artystyczną, z udziałem zespołu Lisowianki i loterią fantową. Obecnością swą zaszczyciły szkołę władze gminy: wójt Stanisław Gołosiński, przewodniczący rady Edward Wojtuń, radna Emilia Dziedzic i inni.

1996/1997

W związku z koniecznością prowadzenia gimnastyki korekcyjnej zatrudnieni zostali nauczyciele: mgr Alicja Kłosowicz i mgr Konrad Mosoń. W dniach 7-8 października odbyła się wycieczka do Warszawy sponsorowana przez działaczy ludowych. Uczniowie przebyli drogę „Śladami Macieja Rataja”. Pani Helena Strugała rozpoczęła wydawanie szkolnej gazety, miesięcznika „Na luzie”. Od numeru trzeciego opiekę nad redakcją przejęła pani mgr Danuta Śliwińska. Dzięki panu dyrektorowi w szkole pojawiły się pierwsze komputery, lepsza kserokopiarka, nowe meble i wiele pomocy naukowych. 20 grudnia wróciła do pracy pani dyrektor mgr Janina Zięba. Zorganizowano wiele wycieczek, m.in. do Krakowa, Leżajska, Muszyny-Krynicy, Bóbrki.

1997/1998

W szkole pracuje 15 nauczycieli, w tym 9 z tytułami magisterskimi. 7 listopada gościli w szkole przedstawiciele Fundacji „Energetyka na rzecz Polski Południowej” z absolwentem szkoły Zbigniewem Wójcikiem, którzy obejrzeli klasę biologiczno-geograficzną po sponsorowanym remoncie. W szkole została zorganizowana pracownia komputerowa. Uczniowie klasy VIII po raz pierwszy przystąpili do badań kompetencji z języka polskiego i matematyki, które są formą egzaminu do szkół średnich.

1998/1999

Ponownie pan mgr Krzysztof Zięba pełni obowiązki dyrektora. Szkoła otrzymała odznakę Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej za opiekę nad pomnikiem w Lisowku. Uczniowie odbyli wiele wycieczek, m.in. do Muzeum Leśnictwa w Tarnowie. Aktywnie działały organizacje szkolne, przeprowadzono wiele akcji charytatywnych przekazując zyski dla potrzebujących. Odbyło się mnóstwo przedstawień, apeli i konkursów. 23 marca uchwałą Rady Gminy zadecydowano o utworzeniu w Skołyszynie publicznego gimnazjum, które swoim zasięgiem będzie obejmowało obwód Lisowa. Od września absolwenci klasy VI rozpoczną naukę w Skołyszynie jako pierwsza klasa gimnazjum. Powołany został Społeczny Komitet Budowy Sali Gimnastycznej w Lisowie. W czerwcu mury szkoły opuścili uczniowie dwóch roczników: jedni do gimnazjum, drudzy do szkół średnich.

1999/200

Na emeryturę odszedł pan mgr Eugeniusz Strugała. Troje nauczycieli: Helena Strugała, Jolanta Zabawa i Stanisław Jackiewicz podjęło pracę również w gimnazjum. Grono pedagogiczne powiększyło się o nauczyciela wychowania fizycznego Dariusza Turka i stażystkę Ewę Stój. Nastąpiły zmiany w administracji. Wszystkie sprawy kadrowo-finansowe przejął GZEAS w Skołyszynie. Reforma oświaty przyniosła wiele zmian: nowe programy, nowe podręczniki, nowe metody pracy. Uczniowie klas I-III realizują program nauczania zintegrowanego i pojawiła się ocena opisowa, a uczniowie klas starszych bloki przedmiotowe i ścieżki edukacyjne. Szkoła opracowała własny Wewnątrzszkolny System Oceniania. Przeprowadzony został remont, który poprawił warunki pracy i nauki w szkole. Połączyliśmy się ze światem dzięki sieci Internet. W czerwcu wielkim przeżyciem dla uczniów była pięciodniowa wycieczka nad Morze Bałtyckie ze zwiedzaniem Malborka i Warszawy.

2000/2001

Dyrektorem szkoły po rezygnacji pani mgr Janiny Zięba został wybrany podczas konkursu pan mgr Krzysztof Zięba. Na emeryturę odeszły panie: Kazimiera Czyż i Helena Strugała. Pracę rozpoczął nauczyciel wychowania fizycznego pan mgr Bogusław Byczek. Szkoła rozpoczęła pracę jako sześcioklasowa. Wprowadzono Ranking Sukcesów Uczniowskich dla uczniów klas IV-VI. Piękną uroczystością, która zgromadziła całą społeczność szkolną przy jednym stole była Wigilia szkolna. Mimo trudności finansowych pan dyrektor przeprowadził kolejny remont w szkole ułatwiający pracę i naukę.

2001/2002

Zlikwidowano przedszkole, a dzieci zostały przyjęte do szkoły jako klasa O. Rozpoczęła działalność stołówka szkolna. Pracę w szkole rozpoczęła pani Dorota Kosiba jako nauczycielka języka niemieckiego, a pani Małgorzata Janusz jako nauczycielka klasy O. Po feriach zimowych pracę podjęła pani mgr Beata Rogowska. SK PCK otrzymało medal i dyplom za wieloletnią, aktywną pracę. Uczennice ze scholii zdobyły wiele nagród w konkursach piosenki. Sukcesy odniosły też uczennice w konkursach recytatorskich. W wyniku współpracy z MDK w Jaśle szkołę odwiedziły dzieci jasielskie z występami, a grupa uczniów z Lisowa występowała w Jaśle. Poza tym na apel z okazji Dnia Służby Zdrowia przybyły panie: doktor Elżbieta Okarma i higienistka szkolna pani Teresa Gajecka. Z okazji Dnia Dziecka uczniowie wyjechali do kopalni soli w Bochni, gdzie oprócz zwiedzania odbyła się dyskoteka. Do Folusza pojechali zwycięscy Szkolnego Konkursu Czystości Klas. W Rankingu Sukcesów Uczniowskich ogromny sukces odniosła uczennica klasy IV Gabriela Barzyk ze średnią ocen 5,5. Scholla przygotowała program artystyczny na wakacyjne występy podczas festynu parafialnego i Dni Gminy Skołyszyn.

2002/2003

Do grona pedagogicznego dołączyła pani mgr muzyki i plastyki Joanna Suska-Brzozowska. Scholla pod opieką pani katechetki mgr Agnieszki Starzec nagrała płytę „Kolędy i pastorałki”.

2003/2004

Po wakacjach na budynku szkoły pojawił się piękny zielony dach. W grudniu uczniowie klas 0-II odwiedzili Krainę Baśni w Muzeum Lalek w Pilźnie. Ze szkołą pożegnała się pani Zofia Szańska odchodząc na emeryturę po 37 latach pracy w Lisowie. Podczas ferii zorganizowana była dyskoteka z loterią fantową i bufetem, a zarobione pieniądze przeznaczone zostały na zakup cyfrowego aparatu fotograficznego. 30 marca szkołę odwiedził biskup Edward Białogłowski. W związku z wejściem 1 maja 2004 roku Polski do Unii Europejskiej poszczególne klasy przygotowały prezentacje poświecone dotychczasowym członkom Unii. Uczennica klasy VI Gabriela Barzyk zajęła II miejsce w wojewódzkim konkursie humanistycznym. Była też najlepszą uczennicą w szkole ze średnią ocen 5,75. Drugie miejsce w rankingu zajęła Iwona Dąbrowska ze średnią ocen 5,50.

2004/2005

Prawie wszyscy nauczyciele wrócili po wakacjach przeszkoleni na kursach w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich, a szkoła otrzymała sprzęt do gimnastyki korekcyjnej, zestaw instrumentów muzycznych oraz zestaw programów komputerowych do poszczególnych przedmiotów. We wrześniu wszyscy uczniowie brali udział w akcji Sprzątanie świata. Również we wrześniu została zorganizowana wycieczka do muzeum w Jaśle i wycieczka – nagroda w konkursie czystości klas na Liwocz. W październiku uroczyste apele poświęcono nauczycielom(Dzień Edukacji Narodowej) i uczniom klasy I przyjmowanym do grona społeczności szkolnej. 11 listopada nasza szkoła przygotowała uroczystą akademię dla Rady Gminy w Skołyszynie na sali teatralnej przy kościele w Skołyszynie. Jak co roku obchodziliśmy Andrzeki, Mikołajki, Wigilię szkolną i Choinkę. W styczniu 2005 roku pan dyrektor mgr Krzysztof Zięba zrezygnował z pracy w szkole, a funkcję dyrektora objęła pani mgr Beata Rogowska. Pan mgr Krzysztof Rogowski został zatrudniony jako nauczyciel informatyki i techniki. Nowym nauczycielem zajęć zintegrowanych w klasie III został pan Daniel Papciak. Po raz pierwszy w szkole obchodziliśmy Walentynki. Uczniowie przygotowali apel, a wysyłając życzenia wybrali najbardziej lubianych kolegów: Wioletę Dąbrowską i Dominika Biernackiego. 8 marca apel poświęcono kobietom, a 21 marca witano wiosnę. Młodsi uczniowie spacerowali z Marzanną po wsi wypatrując wiosny. 2 kwietnia 2005 roku zmarł papież Jan Paweł II, cała społeczność szkolna spotkała się w kościele, w dniu pogrzebu szkoła nie pracowała, wszyscy śledzili przebieg uroczystości w domowych telewizorach. W kwietniu odbył się apel ekologiczny z okazji Dnia Ziemi i w konkursy: piosenki, recytatorski, ortograficzny, plastyczny, literacki, savoir-vivre. 1 czerwca świętowano Dzień Dziecka, Dzień Sportu i Dzień Patrona. 2 czerwca klasy 0-IV wzięły udział w wycieczce do stadniny koni w Regetowie, starsi uczniowie zwiedzili podczas dwudniowej wycieczki Ojcowski Park Narodowy, Pieskowa Skałę i Kraków. 19 czerwca przy szkole odbył się Festyn Rodzinny „Mama, tata i ja – czyli wielkie święto rodzinne’. W programie znalazły się m.in. występy artystyczne dzieci oraz loteria fantowa. Najlepsi uczniowie na zakończenie roku szkolnego to: Damian Kuś, Aleksandra Dąbrowska i Gabriela Hajnosz.

2005/2006

Na emeryturę odeszła pani Krystyna Urbanik, kucharka szkolna. Jej obowiązki przejęła pani Beata Wójcik. Nauczanie języka niemieckiego w klasach I-III rozpoczęła pani Karolina Koza. W pierwszym miesiącu nauki uczniowie zwiedzili Biecz, Regetów i Łańcut. Odbyło się Święto Pieczonego Ziemniaka związane z wykopkami na szkolnej działce. Kolejne drzewko wrosło w ziemię przed szkołą po pasowaniu uczniów klasy I. Andrzejki, Mikołaj, Wigilia to coroczna tradycja szkoły. Rada Rodziców zorganizowała Wielki Bal Sylwestrowy , z którego dochód został przeznaczony na potrzeby szkoły. W styczniu uczniowie wystąpili z programem wigilijnym dla seniorów w ramach spotkania Caritas i dla niepełnosprawnych ze stowarzyszenia Tęcza. 5 lutego odbył się dzień otwarty szkoły „Rodzinna zabawa choinkowa”. W programie znalazły się występy artystyczne dzieci, gry, zabawy, konkursy, loteria fantowa i poczęstunek. 2 kwietnia w rocznicę śmierci papieża szkoła przygotowała Wieczór papieski w kościele. Dwukrotnie dzieci miały możliwość oglądać prawdziwe przedstawienia teatralne, najpierw zawodowi aktorzy pojawili się w Lisowie z teatrzykiem kukiełkowym „Nowe szaty króla”, następnie został zorganizowany wyjazd do kina w Bieczu gdzie dzieci obejrzały „Szewczyka Dratewkę”. W maju starsi uczniowie spędzili trzy dni w Rymanowie Zdroju w ramach „Zielonej szkoły’, młodsi zwiedzili Muzeum Lalek w Pilźnie i Krynicę. 25 maja na apelu z okazji Dnia Matki w szkole gościły mamy uczniów. Fotograf uwiecznił poszczególne klasy w pięknym otoczeniu szkolnej przyrody. Czerwiec to Dzień Dziecka,, konkurs recytatorski, rajd pieszy na Liwocz, podsumowanie konkursów całorocznych. Super Uczniem w klasach młodszych została Krolina Rogowska, a w klasach starszych Damian Kuś.

2006/2007

Pan mgr Stanisław Jackiewicz odszedł na emeryturę. Pracę w szkole podjęły: pani mgr Lucyna Król, nauczycielka przyrody, pani mgr Ewelina Lipińska, nauczycielka języka niemieckiego, pani Aleksandra Mazur, nauczycielka języka angielskiego. Hasło roku szkolnego: „Jestem Polakiem”. We wrześniu miały miejsce dwie akcje: Sprzątanie Świata i Święto Pieczonego Ziemniaka oraz wycieczka do skansenu w Sanoku i do krośnieńskiego aeroklubu. W październiku klasa IV zwiedziła Biecz. Kolejne uroczystości pierwszego półrocza roku szkolnego to Pasowanie uczniów klasy I, Święto Niepodległości, Andrzejki, Mikołajki, Wigilia szkolna i Choinka. Zabawa andrzejkowa miała charakter dnia otwartego i zgromadziła społeczność lokalną w szkole: rodziny dzieci i absolwentów. W drugim półroczu odwiedzili szkołę niecodzienni goście: pani wizytator, przedstawiciel samorządu terytorialnego oraz policjant. Celem ich przyjazdu były spotkania z uczniami, z rodzicami i z nauczycielami dotyczące bezpieczeństwa i pracy w szkole. Kolejne szkolne wydarzenia to wizyty podróżników ze zdjęciami Indii i okazami owadów, powitanie wiosny, organizacja Dnia Papieskiego, Święta Konstytucji 3 maja, Dzień Dziecka, wycieczki do Szczawnicy i do Stróż oraz rajd pieszy na Liwocz. Szkoła zamówiła niebieskie mundurki dla wszystkich uczniów, które staną się obowiązkowe od września. Po podsumowaniu wyników w nauce czołowe miejsca w roku szkolnym 2006/2007 zajęli: Karolina Rogowska, Damian Kuś, Monika Idzik, Magdalena Furmanek, Aleksandra Reczek i Gabriela Hajnosz. Wielki sukces szkoły to udział ucznia klasy VI Damiana Kusia w etapach wojewódzkich konkursów: humanistycznego i języka niemieckiego. Damian został laureatem obydwu konkursów, co zwolniło go z pisania sprawdzianu na zakończenie klasy VI.

2007/2008

Pani Grażyna Zięba odeszła na emeryturę, a zajęcia zintegrowane przejęła pani Magdalena Zięba. W szkole powstała świetlica, jej kierownikiem została pani mgr Renata Ciołkosz. Pracę w zastępstwie pani Mazur podjęła nauczycielka języka angielskiego pani Dagmara Skubel. Hasło roku szkolnego to „Lisów – moja mała Ojczyzna”. We wrześniu odbyła się wycieczka do Krakowa. Jak co roku uczniowie zaangażowani byli w akcje społeczne, przygotowywali pod kierunkiem wychowawców apele szkolne. W styczniu odbył się dzień otwarty pod hasłem„Choinka z babcią i dziadkiem”. Zespół Lisolla wziął udział w programie „Śpiewaj z Hugo”. Zespół uświetnił również swoim występem posiedzenie Rady Gminy w Skołyszynie w okresie świat Bożego Narodzenia. W kwietniu przygotował Dzień Papieski. W czerwcu odbyła się wycieczka dwudniowa do Zakopanego. Od stycznia trwały przygotowania do obchodów jubileuszu 80-lecia Szkoły Podstawowej w Lisowie.