Nasza Szkoła

Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Lisowie mieści się w niewielkim budynku w centrum wsi. W szkole znajduje się 7 sal lekcyjnych, w tym pracownia komputerowa i biblioteka, ponadto  szkole funkcjonuje świetlica, kuchnia ze stołówką. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w zastępczej sali gimnastycznej i na boisku. Obok budynku szkoły znajduje się plac zabaw dla dzieci, który w roku 2010 został wyremontowany i wzbogacony o nowe urządzenia ogrodowe z certyfikatami.

Szkoła posiada własny sztandar oraz hymn, który śpiewany jest podczas apeli i uroczystości szkolnych.

To niebo nad nami  

To niebo nad nami, szum lasów, zieleń zbóż,
Gdzie Wisła i Odra, to Polska to kraj mój.

Kopalnie i porty, to wszystko wokół nas,
To w trudzie wznosili, nasz ojciec i nasz dziad.

My chcemy się uczyć, pracować ile sił,
By Polska w siłę rosła, by kraj piękny był.

W roku szkolnym 2012/2013 mamy 92 wychowanków, uczęszczających do 6 oddziałów szkolnych i zerówki.  Uczniowie oprócz pracy na lekcjach mają szansę zdobywać wiedzę i umiejętności i rozwijać zainteresowania na zajęciach dodatkowych, niejednokrotnie prowadzonych przez nauczycieli społecznie.

Oferta zajęć pozalekcyjnych w miarę możliwości  jest dostosowana do potrzeb i oczekiwań uczniów i rodziców.

W ramach tych zajęć uczniowie przygotowują się do wielu konkursów organizowanych w szkole i poza nią, zdobywając nagrody, uzyskując świetne wyniki. Ponadto przygotowują się do sprawdzianu szóstoklasisty i trzecioklasisty.

    W szkole działa redakcja gazety szkolnej „Na luzie”. To 20 stronicowe pismo, wydawane jest już od 17 lat, ukazuje się raz na dwa miesiące. Redagowane przez uczniów pod nadzorem mgr Danuty Śliwińskiej, pełne jest artykułów, ciekawostek naukowych, aktualności szkolnych, twórczości dziecięcej, krzyżówek, rebusów, humoru.

             W tradycję Lisowa wpisane jest szczególne zamiłowanie do śpiewu, począwszy od długoletniego zespołu Lisowianki, a skończywszy na uczniowskim zespole muzycznym Lisolla, który funkcjonuje już od kilku lat i cieszy się ogromną popularnością wśród uczniów. Należą do niego dzieci z klas III – VI.  Lisolla uczestniczy we wszelkich konkursach piosenki szkolnej i pozaszkolnej, w przeglądach artystycznych, zdobywając liczne nagrody, zajmując czołowe miejsca. 

            Integralną częścią życia szkoły oprócz nauki jest rekreacja i rozrywka, czas zabawy. Nie sposób wyliczać wszystkich organizowanych akcji pomocy, imprez, prac społecznych, uroczystości, świąt szkolnych, państwowych, krzewiących u uczniów patriotyzm i poczucie dumy narodowej, akademii, apeli, spotkań artystycznych, wycieczek, występów,  konkursów. 

Niektóre uroczystości i akcje powtarzane z roku na rok stały się szkolną tradycją. Corocznie organizowana jest Wigilia. Ta tradycja łączy przy ogromnym stole wszystkich – uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi, przedstawicieli rodziców, zaproszonych gości. Ten dzień poprzedzony jest wzmożoną pracą i wielkimi przygotowaniami. Uczniowie dekorują szkołę oraz przygotowują występy artystyczne – koncert kolęd i pastorałek, jasełka, zwyczaje wigilijne. Nauczyciele czuwają nad tymi przygotowaniami. 
Pracownicy kuchni przygotowują potrawy na wigilijny stół. Każde takie spotkanie całej społeczności szkolnej to wielkie przeżycie dla wszystkich uczestników.

            Niecodziennym wydarzeniem w życiu szkoły są także dni otwarte organizowane we współpracy  Radą rodziców z okazji zabawy choinkowej i Dnia Dziecka.  Młodzież szkolna prezentuje podczas dni otwartych swoje umiejętnościartystyczne.

Szkoła współpracuje ściśle z rodzicami. To właśnie dzięki nim udało się  przeprowadzić wiele akcji, wycieczek
i imprez szkolnych. Wielokrotnie poświęcają oni swój cenny czas na prace remontowe w szkole. Między innymi, dzięki ich wysiłkom powstała świetlica szkolna, odnowiono plac zabaw, wykonano wewnętrzne przejście do sali biblioteki, założono żaluzje w kilku salach lekcyjnych, wymieniono wykładziny w sali lekcyjnej i stołówce, wyremontowano łazienkę obok biblioteki, odnowiono salę przedszkolną i stołówkę.

Wymienione wyżej uroczystości umożliwiają zgromadzenie funduszy, które są dla szkoły ogromnym wsparciem finansowym. Wielką wdzięczność należy skierować ku gościom, rodzicom, sponsorom, dzięki których życzliwości i ofiarności nasi uczniowie mają zapewnione lepsze warunki pracy i nauki. Te uroczystości i imprezy organizowane z roku na rok tworzą szkolny kalendarz imprez.

Na terenie szkoły działają organizacje uczniowskie:

  • Samorząd Uczniowski
  • Szkolne koło PCK
  • Klub Wiewiórka

Szkolne Koło PCK skupia uczniów klas IV – VI , w naszej szkole jest to 37 członków. Działalność koła dotyczy promocji zdrowia. Zgodnie z układanym we wrześniu planem zajęć przygotowuje gazetki, plakaty, filmy, prezentacje  o tematyce prozdrowotnej. Organizuje także różne akcje charytatywne oraz konkursy. Działalność koła opiera się na zasadach Polskiego Czerwonego Krzyża. W swojej codziennej działalności SK PCK krzewi idee humanitaryzmu, oświaty zdrowotnej i pierwszej pomocy organizując konkursy, pogadanki. Członkowie koła organizują zbiórki pieniędzy, zabawek itp. dla potrzebujących z  naszej wsi, odwiedzają starszych i samotnych  oferując im swoją pomoc. Młodsi uczniowie  z klas I – III należą do Klubu Wiewiórka, którego działania skupiają się na tematyce prozdrowotnej.

Samorząd Uczniowski  daje możliwość poznania zasad samorządności, uczniowie mają szanse dowiedzieć się jak sprawnie i efektywnie działać w szkole i poza szkołą. Dzięki zdobytym umiejętnościom i wiedzy uczniowie mogą realizować własne projekty i zmieniać szkolną rzeczywistość. Uczniowie poznają umiejętności związane z analizowaniem sytuacji w szkole, planowaniem, zbieraniem funduszy, pozyskiwaniem sojuszników, działaniem i ewaluacją projektów.  Opracowują swój plan działania, dzielą się funkcjami i zadaniami przy organizowaniu różnych akcji, konkursów, zbiórek, ucząc się przy tym odpowiedzialności, obowiązkowości i kreatywności.

Jak wiele zawdzięcza Lisów i społeczność lokalna szkole, jak wielu wykształciła młodych ludzi, tego nie da się w żaden sposób „ani zważyć ani zmierzyć”, to doceniają i doceniać będą ci, którzy przekroczyli mury tej szkoły i wyniesioną wiedzę oraz umiejętności będą mogli zastosować w praktyce.

Historia

Ważniejsze wydarzenia z życia szkoły w latach 1928 – 2008   Rok Wydarzenia 24.08.1928 Krakowskie kuratorium wydało pismo o utworzeniu z dniem 1 września 1928 roku w Lisowie jednoklasowej szkoły publicznej. 10.09.1928 Janina Lebulanka została pierwszą nauczycielką w szkole w Lisowie. 16.09.1928 Uroczyście rozpoczął się rok szkolny. Ksiądz Jan Keller ze Sławęcina poświęcił budynek szkolny. …

Maciej Rataj – patron naszej szkoły

W historii Szkoły Podstawowej w Lisowie rok szkolny 1989/1990 na długo pozostanie w pamięci. Od początku roku rozpoczęły się bowiem przygotowania do nadania imienia tej placówce. Wystąpiono w czerwcu z wnioskiem o przyznanie patrona Macieja Rataja. Już kilka miesięcy później dokonano tegoż aktu. 28 października 1989 roku Szkole Podstawowej w Lisowie nadano imię wybitnego działacza …