Szkolne Koło PCK

PROGRAM  SZKOLNEGO KOŁA PCK

WSTĘP

Działalność PCK obejmuje całą społeczność szkolną, gdyż opiera się na zasadzie dobrowolności, humanitaryzmu i aktywności oraz spontanicznym udziale młodzieży w życiu szkoły na rzecz danej społeczności lokalnej.

Praca społeczna na terenie szkoły rozbudza poczucie odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka, uczy postawy kierowania się dobrem ogółu i odgrywa istotną rolę w procesie wychowania moralnego. Poprzez działalność kształtujemy wśród uczniów postawy altruistyczne. Program jest dostosowany do rozwoju psychicznego i intelektualnego ucznia. Dziecko powinno znaćmożliwość oddziaływania na własne zdrowie. Działalność szkolnego koła PCK szkoły podstawowej stwarza dzieciom sposobnośćdo ukształtowania postaw i wartości, które ułatwiają im dokonywania wyborów znaczących dla obecnego i przyszłego życia. Uczy rozwijać u dzieci poczucie odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych.

OGÓLNE CELE PROGRAMU

1.Kształtowanie podstawowych nawyków higieniczno-sanitarnych i żywieniowych. 

2.Popularyzacja zasad higieny osobistej.

3.Wdrażanie dzieci do postrzegania zasady higieny w zakresie wrażliwości na potrzeby innego człowieka, gotowości do niesienia pomocy innym.

4.Nauczanie podstawowych pojęć z zakresu ratownictwa medyczno-sanitarnego.

5.Przygotowanie do dalszej działalności w ruchu młodzieżowym PCK.

6.Kształtowanie umiejętności bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.

7.Kształtowanie postawy tolerancji, wrażliwości na krzywdę innych.

8.Niesienie bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi.

CELE SZCZEGÓŁOWE

-potrafi nieść bezinteresowną pomoc osobom potrzebującym

-wie co to wolontariat i jest zaangażowany w bezinteresowną pracę na rzecz drugiego człowieka

-zna zasady prawidłowego żywienia, higieny osobistej

-swobodnie operuje terminami i pojęciami z zakresu zdrowia

-postrzega zasady dotyczące dbania o ład i porządek otoczenia

-dba o czystość

-rozumie konieczność porządkowania zaniedbanych grobów

-umie właściwie zachować się w miejscach publicznych

-zna zasady bezpiecznego poruszania się po ulicy

-rozumie konieczność przebywania na świeżym powietrzu i zna korzyści z tego wynikające

-zna instytucje użyteczności społecznej (ośrodek zdrowia, apteka)

-uprawia sport jako źródło zdrowia i radości

-poprawnie i bezpiecznie porusza się po ulicach

-rozumie znaczenie czystości ciała

-bezpiecznie posługuje się sprzętem domowym

Plan pracy Szkolnego Koła PCK w roku szkolnym 2017/18

wrzesień 

 • wybór nowego zarządu;
 • wprowadzenie do SK PCK nowych członków ;
 • zapoznanie ze Statutem PCK oraz regulaminem;
 • zagospodarowanie gazetki ściennej; wykonanie gazetki propagującej działalność koła;
 • opracowanie planu pracy koła;
 • udział w akcji Sprzątanie Świata
 • objęcie opieką najmłodszych uczniów – „Bezpieczny pierwszaczek”

październik

 • Światowy Dzień Walki z Głodem (16.10) – akcja „Podziel się kanapką”
 • Udział opiekuna w Rejonowej Konferencji PCK w Jaśle
 • zorganizowanie zbiorki kwestarskiej na rzecz Zarządu Rejonowego PCK
 • bezpieczeństwo dzieci na drogach i na terenie szkoły– pogadanka w klasach
 • „Każdy umieć to powinien” -zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej – pokaz udzielania I pomocy przedlekarskiej we współpracy z Policealną Szkołą Medyczną w Jaśle
 • Rozpoczęcie całorocznego „Konkursu Czystości Klas”

listopad 

 • Zapalenie zniczy na grobach zmarłych nauczycieli i pracowników szkoły 
 • obchody Światowego Dnia Bez Papierosa– heapening na terenie szkoły i wsi 
 • zbiórka zabawek i upominków we współpracy z Caritas parafialnym dla dzieci z rodzin słabo uposażonych i przekazanie najbardziej potrzebującym 

grudzień 

 • Przygotowanie upominków świątecznych dla osób samotnych i starszych – odwiedziny w domach
 • Konkurs na najładniejszą lub stroik świąteczny
 • Udział w akcjach na rzecz potrzebujących – współpraca z Caritas parafialnym

styczeń 

 • Współpraca z higienistką szkolną – pogadanki na temat czystości i higieny osobistej
 • Szkolenie dla klas IV – VI z zakresu udzielania I pomocy z wykorzystaniem materiałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy
 • Udział uczniów naszej szkoły w całorocznej akcji fluoryzacji zębów.
 • Zakup szczoteczek dla uczniów
 • Akcja „Śnieżnobiały Uśmiech” – projekcja filmu i pokaz prawidłowego mycia zębów – prezentacja ulotek
 • promocja zdrowego i bezpiecznego spędzania wolnego czasu

luty 

 • Spotkanie z kosmetyczką – Jak dbać o higienę, cerę, włosy i paznokcie w okresie dojrzewania?

marzec 

 • kontynuacja współpracy wolontariackiej ze Stowarzyszeniem „Tęcza” na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Skołyszynie organizacja spotkania – wspólne wielkanocne warsztaty plastyczne
 • „Wielkanocny Koszyczek – mały podarek dużo radości” zbiórka słodyczy dla dzieci z rodzin potrzebujących.

kwiecień 

 • Obchody Dni Służby Zdrowia – złożenie życzeń pracownikom Ośrodka Zdrowia w Skołyszynie.
 • Konkurs promujący zdrowe żywienie „Zdrowa kanapka”

maj 

 • Dyskoteka PCK
 • udział w obchodach Światowego Dnia PCK
 • artykuł w gazetce szkolnej „Na Luzie”
 • udział w obchodach w Rejonowym Oddziale PCK w Jaśle

czerwiec 

 • Obchody Dni Honorowego Krwiodawstwa – spotkanie z honorowym dawcą krwi
 • podsumowanie Konkursu Czystości Klas
 • Profilaktyka wypadkowa – pogadanki o bezpieczeństwie podczas wakacji

ZARZĄD SK PCK w Lisowie 

 • Przewodnicząca –
 • Z-ca przew. –
 • Sekretarz – 

Sekcja porządkowa: 

Sekcja I pomocy przedmedycznej: 

 •  

Sekcja pomocy koleżeńskiej: 

Sekcja wolontariatu: 

Program Szkolnego Koła PCK

Pomoc drogiemu człowiekowi jest hasłem przewodnim, które przyświeca Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, dlatego należy podjąć konkretne działania mające na celu propagowanie idei humanitaryzmu i zasad działania PCK w środowisku szkolnym. Koło PCK jest cenną formą pracy z uczniami, którzy chcą nieść pomoc drugiemu człowiekowi.


OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU.

Program Szkolnego Koła PCK powstał z myślą o uczniach klas IV – VII, którzy swoim działaniem chcieliby pomagać innym, promować idee humanitaryzmu, oświaty zdrowotnej, zasad bezpieczeństwa oraz bezinteresownej pomocy na rzecz drogiego człowieka.
Młodzież w wieku dorastania potrzebuje pozytywnych wzorców, samorealizacji, dysponuje potencjałem pomysłów i energii. Program bierze pod uwagę możliwości rozwojowe uczniów oraz daje szansę na to, by mogli poznawać świat z radością i satysfakcją.
Program ma na celu zapoznanie uczniów z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy przed medycznej, unikaniu zagrożeń wynikających z uzależnień. Pozwala uczniom poznać zasady pracy wolontariatu, włączać się w akcje, kwesty organizowane przez PCK na rzecz ludzi potrzebujących pomocy.
Program będzie realizowany na spotkaniach członków Szkolnego Koła PCK odbywających się raz w miesiącu, podpartych o dodatkowe działania w czasie roku szkolnego.

CELE PROGRAMU

Cele ogólne:

 • nabywanie nawyku dbałości o swoje zdrowie i bezpieczeństwo,
 • kształtowanie właściwych postaw i przyzwyczajeń higieniczno – zdrowotnych,
 • zapoznanie z przyczynami, przebiegiem, leczeniem oraz profilaktyką wybranych chorób,
 • propagowanie idei humanitaryzmu i zasad działania Polskiego Czerwonego Krzyża,
 • wyrabianie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie i zdrowie innych,
 • rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie,

Cele szczegółowe:

 • promowanie zdrowego stylu życia,
 • rozbudzanie troski i odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych,
 • promowanie pracy wolontariusza wśród uczniów,
 • pozyskiwanie funduszy na pomoc uczniom potrzebującym,
 • kształtowanie odpowiedzialności i dbałości o czystość lokalnego środowiska,
 • poznawanie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy,

Przewidywane osiągnięcia ucznia:

 • uczeń zna ideę humanizmu i zna zasady działań Polskiego Czerwonego Krzyża,
 • uczeń rozumie potrzebę działania na rzecz dobra wspólnego,
 • uczeń przestrzega zasad bezpieczeństwa, zna zasady udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach,
 • aktywnie włącza się w akcje charytatywne organizowane przez Szkolne Koło PCK.

METODY PRACY

 • organizowanie na terenie szkoły zbiórki odzieży używanej, zbiórki pieniędzy oraz inne formy pozyskiwania funduszy z przeznaczeniem dla uczniów potrzebujących,
 • opracowanie  artykułów przez uczniów promujących zdrowy styl życia,
 • sprzątanie mogił zmarłych nauczycieli z naszej szkoły,
 • udział w konkursach organizowanych przez SK PCKi.

FORMY PRACY

a) indywidualna,
b) zbiorowa.

EWALUACJA PROGRAMU

Ewaluacja programu zostanie dokonana na podstawie obserwacji uczniów i ich zaangażowania w akcje zorganizowane przez Szkolne Koło PCK. Sposobem dokonania ocen atrakcyjności niniejszego programu będzie przeprowadzona anonimowa ankieta wśród członków Szkolnego Koła PCK.

 

Polski Czerwony Krzyż zrealizował następujące zadania :

 1. Wybory PCK
 2. Posiedzenia PCK.
 3. Prowadzenie dokumentacji SU.
 4. Prowadzenie gazetki ściennej – informowanie o bieżących akcjach.
 5. Zapoznawanie członków PCK z nawykiem dbałości o siebie, swoje zdrowie, bezpieczeństwo.
 6. Opracowywanie przez uczniów artykułów promujących zdrowy styl życia.
 7. Udział w konkursach organizowanych przez SK PCK.
 8. Zorganizowanie na Terenia szkoły zbiórki odzieży używanej, zbiórki pieniędzy oraz inne formy pozyskiwania z przeznaczeniem dla uczniów potrzebujących.
 9. Dzień Walki z Głodem
 10. Kwesta.
 11. Włączanie uczniów w akcje charytatywne organizowane w Szkolne Koło PCK.
 12. Posprzątanie mogił zmarłych nauczycieli z naszej szkoły.
 13. Zapoznanie uczniów z podstawowymi zasadami udzielenia pierwszej pomocy.
 14. Wyrobienie w uczestnikach poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie i zdrowie innych.
 15. Wypromowanie zdrowego stylu życia.
 16. Uczniowie rozwijają swoje umiejętności współdziałania w grupie.
 17. Wykształtowanie w członkach SU odpowiedzialności i dbałości o czystość lokalnego środowiska.
 18. Wykształtowanie właściwych postaw i przyzwyczajeń higieniczno – zdrowotnych,
 19. Poprzez pracę PCK członek rozumie potrzebę działania na rzecz dobra wspólnego, przestrzega zasad bezpieczeństwa, zna zasady udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach, rozbudza troskę i odpowiedzialność za zdrowie swoje i innych.
 20. Zapoznanie uczniów z przyczynami, przebiegiem, leczeniem oraz profilaktyką wybranych chorób.