Doskonalenie efektywności kształcenia

PROGRAM DOSKONALENIA EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA

Wstęp

 CEL GŁÓWNY: Doskonalenie efektywności kształcenia w szkole.

 Cele szczegółowe:

1.      Doskonalenie efektów procesu kształcenia w zakresie wszystkich standardów wymagań,

2.      Kształcenie i doskonalenie kompetencji kluczowych,

3.      Dostosowywanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości uczniów (indywidualizacja procesu nauczania),

4.      Zmniejszenie liczby uczniów mających najniższe wyniki sprawdzianu.

 ZAŁOŻENIA PROGRAMU:

1.      Zintegrowanie działań dyrektora nauczycieli, rodziców i uczniów na rzecz doskonalenia efektywności kształcenia.

2.      Pełna realizacja programów nauczania zapewniająca uczniom  opanowanie standardów wymagań egzaminacyjnych.

3.      Systematyczne monitorowanie i diagnozowanie obszarów kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem tych, w których uczniowie uzyskują najniższe wyniki.

4.      Motywowanie uczniów do nauki, promowanie ich osiągnięć.

5.      Odpowiedzialność ucznia za wyniki w nauce.

6.      Wspieranie w rozwoju uczniów zdolnych i uczniów mających trudności w nauce.

7.      Wyniki klasyfikacji i wyniki badań osiągnięć edukacyjnych uczniów wskazujące na postęp efektów kształcenia w szkole.

8.      Wyniki uzyskiwane przez uczniów w toku kształcenia są zbieżne z uzyskiwanymi przez nich wynikami sprawdzianu.

9.      Uczniowie biorą udział i odnoszą sukcesy w konkursach, turniejach i olimpiadach.

TREŚCI PROGRAMU:

Treści programu rozłożone są na działania dyrektora, nauczycieli i zespołów nauczycielskich, uczniów i ich rodziców.

 

DZIAŁANIA I FORMY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN
Działania dyrektora szkoły Troska o życzliwą atmosferę sprzyjającą pracy i nauki. Dyrektor Cały rok
Dokonywanie ocen nauczycieli, mające na celu poprawienie efektów kształcenia. Dyrektor Wg harmonogramu
Zapewnianie nauczycielom możliwości podnoszenia kwalifikacji. Dyrektor Cały rok
Nadzór nad sprawdzianem zewnętrznym, prowadzenie badań kompetencji w poszczególnych  klasach oraz próbnych sprawdzianów. Dyrektor, zespoły nadzorujące W czasie sprawdzianu
Nadzór nad pełną realizacją podstawy programowej. Dyrektor Cały rok
Nadzór nad ocenianiem i osiąganiem przez uczniów umiejętności w obrębie standardów. Dyrektor Cały rok
Dostosowanie bazy dydaktycznej do potrzeb programowych szkoły. Dyrektor Cały rok
Dbanie o dobry przepływ informacji. Dyrektor Cały rok
Monitorowanie działań podjętych w ramach programu doskonalenia efektywności kształcenia. Dyrektor Cały rok
Działania nauczycieli i zespołów nauczycielskich                 Dbałość o optymalne warunki uczenia się uczniów:  Właściwe rozplanowanie pracy uczniów na lekcjach i zajęciach.Aktywizowanie uczniów – zapoznawanie  z celami lekcji.

 Wzmacnianie motywacji uczniów do osiągania wyższych wyników w nauce: prowadzenie listy rankingowej, fundusz stypendialny.

 Uczenie samodzielności podczas wykonywania zadań.

Indywidualizacja nauczania.

Stwarzanie sytuacji do samodzielnej pracy w ściśle określonym  czasie.

 

 Wszyscy nauczyciele  Cały rok
 Zachęcanie i przygotowywanie uczniów do udziału  w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych. Promowanie osiągnięć uczniów na gazetkach ściennych, w gazecie szkolnej i prasie lokalnej, na stronie internetowej szkoły i gminy.  Wszyscy nauczyciele  Cały rok
Organizowanie dodatkowych zajęć przedmiotowych i nieprzedmiotowych: Kółko języka polskiego, języka angielskiego, matematyczne, matematyczno-przyrodnicze, informatyczneKółko redakcyjne, taneczne, teatralne, plastyczne, artystyczne, zespół muzyczno-wokalny,  

Szkolne koło sportowe.

 

 Nauczyciele prowadzący zajęcia  Cały rok
Stwarzanie uczniom możliwości poznania własnego stylu uczenia się oraz zapoznanie ze sposobami i warunkami tego procesu poprzez:

 •  Artykuły na stronach internetowych.
 • Gazetki ścienne.
 •  Artykuły w gazecie „Na luzie”.
 • Lekcje wychowawcze.
 • Zajęcia edukacyjne.

 Wychowawcy

Nauczyciele

Opiekunowie  strony internetowej szkoły

Zespół redakcyjny gazety szkolnej

 Cały rok
Przygotowanie uczniów do sprawdzianu w klasie szóstej:

 • Uczenie strategii rozwiązywania różnych typów zadań.
 •   Ćwiczenie najsłabiej opanowanych umiejętności: koncentracja na kształcenie umiejętności w zakresie rozumowania i stosowania wiedzy w praktyce.
 •  Uczenie sposobów radzenia sobie ze stresem i wzmacnianie wiary ucznia we własne możliwości.
 • Ćwiczenie koncentracji uwagi.
 •  Konsekwentne przestrzeganie zasad uczciwości.
 • Przyzwyczajanie do sprawdzianów – przeprowadzanie próbnych sprawdzianów w klasie szóstej i testów kompetencji  w poszczególnych klasach.
 • Prowadzenie dodatkowych zajęć z j.polskiego i matematyki przygotowujących uczniów do sprawdzianu.
 •  Dostarczanie uczniom informacji          i wyjaśnień dotyczących sprawdzianu.

 Wszyscy nauczyciele

Wychowawcy

Wszyscy nauczyciele

Wychowawca klasy szóstej

 Cały rok
 Współpraca nauczycieli ukierunkowana na kształtowanie umiejętności określonych  w standardach i kompetencji kluczowych. Przestrzeganie pełnej realizacji podstawy programowej. Dogłębna analiza wyników próbnych sprawdzianów, testów kompetencji, końcowego sprawdzianu oraz wspólne podejmowanie wniosków do dalszej pracy z uczniami w czasie posiedzeń zespołów. Zespoły nauczycielskie   Cały rok
  Pełna realizacja programów pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.  Wszyscy nauczyciele  Cały rok
 Bieżące informowanie rodziców o wynikach w nauce i zachowaniu ich dzieci – wpisywanie ocen w uczniowskich zeszytach przedmiotowych na ostatniej stronie, egzekwowanie podpisów rodziców przy ocenach.  Wszyscy nauczyciele  Cały rok
 Przestrzeganie zasady motywowania ocen i udzielania uczniowi wskazówek do dalszej pracy w celu podnoszenia jego wyników.  Wszyscy nauczyciele  Cały rok
 Stwarzanie warunków do samooceny ucznia oraz szansy poprawy niekorzystnej oceny w ustalonym terminie i formie.  Wszyscy nauczyciele  Cały rok
Zwracanie uwagi na estetykę i czytelność pisemnych prac uczniowskich – systematyczna kontrola zeszytów.   Wszyscy nauczyciele  Cały rok
 Organizowanie pomocy uczniom, którzy nie mogą liczyć na pomoc ze strony rodziców – organizowanie dyżurów pedagogicznych , zajęć wyrównawczych i świetlicowych.  Wszyscy nauczyciele  Cały rok
 Stały kontakt z rodzicami.  Wychowawcy  Cały rok
Działania uczniów  Aktywny udział w lekcjach, solidne przygotowywanie się do zajęć i odrabianie zadań.  Wszyscy uczniowie  Cały rok
 Zgłaszanie swoich oczekiwań. Zgłaszanie ciekawych pomysłów pracy w szkole.  Chętni uczniowie  Na bieżąco
 Udział w oferowanych przez szkołę zajęciach pozalekcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć przygotowujących do sprawdzianu oraz udział w konkursach przedmiotowych.  Chętni uczniowie  Cały rok
 Organizowanie pomocy koleżeńskiej.  Samorząd uczniowski  Cały rok
 Uczenie się organizacji czasu pozalekcyjnego.  Wszyscy uczniowie  Cały rok
 Działania rodziców       Organizowanie własnych zajęć w ten sposób, aby mieć czas na rozmowę i pracę z dzieckiem.  Wszyscy rodzice  Cały rok
 Określenie jasnego systemu wymagań wobec dziecka. Dbałość o właściwą organizację czasu wolnego dziecka.  Wszyscy rodzice  –
 Systematyczne kontrolowanie osiągnięć.Wspieranie dziecka w jego dążeniu do osiągania jak najlepszych wyników w nauce.  Wszyscy rodzice  Cały rok
 Współdziałanie ze szkołą w sprawach organizacyjnych, bezpieczeństwa i wychowawczych.  Rada rodziców  Cały rok
 Częste kontakty ze szkołą. Udzielanie informacji zwrotnej nauczycielom.  Wszyscy rodzice  Na bieżąco
 Wspieranie szkoły w realizacji działań podjętych         w ramach programu doskonalenia efektywności kształcenia  Wszyscy rodzice  Cały rok

 

 PROCEDURY OSIĄGNIĘCIA CELÓW

 1. W celu osiągnięcia założonych celów, na zajęciach należy:
 2. Systematycznie diagnozować umiejętności uczniów,
 3. Zaplanować działania wyrównujące braki w wiedzy i umiejętnościach uczniów,
 4. Stosować aktywizujące metody nauczania,
 5. Motywować uczniów do nauki poprzez stosowanie nagród i pochwał,
 6. Uczyć korzystania z materiałów źródłowych, w tym z podręcznika,
 7. Analizować formy, celowość, skuteczność zadań domowych i ich sprawdzania,
 8. Uczyć wyszukiwania informacji (w encyklopedii, bibliotece, Internecie),
 9.  Rozwijać logiczne myślenie poprzez stosowanie metod problemowych,
 10. Wspomagać uczniów w planowaniu i organizowaniu własnej nauki,
 11.  Poprawiać metody pracy z uczniem słabym i zdolnym,
 12.   Przeprowadzać więcej pisemnych sprawdzianów (krótkich kartkówek), stosując zadania otwarte i zamknięte,
 13. Rozwiązywać większą liczbę testów, stosując różne metody ich rozwiązywania,
 14.   Częściej badać osiągnięcia uczniów,
 15. Zwrócić większą uwagę na uczniów z trudnościami w uczeniu się,
 16. Zachęcać uczniów do korzystania z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych,
 17. Zwracać uwagę na pełne i wyczerpujące odpowiedzi ustne,
 18. Zwracać uwagę na estetykę wykonywanych prac,
 19. W rozwiązywanych zadaniach na lekcji i w pracach klasowych uwzględniać standardy wymagań,
 20. Analizować błędy popełniane przez uczniów i poszukiwać ich źródeł,
 21. Organizować godziny wychowawcze lub prelekcje na temat skutecznego uczenia się, metod uczenia się, wzmacniania motywacji.

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

1.  Wysokie (nie niższe niż w ubiegłym roku) wyniki sprawdzianu
2. Zmniejszenie liczby uczniów z niskimi wynikami.
3. Zwiększenie liczby uczniów z wysokimi wynikami.
4.  Efekty kształcenia satysfakcjonują środowisko edukacyjne szkoły.
5.Uświadomienie uczniom użyteczności w życiu codziennym wiedzy nabytej w szkole.
6.  Współodpowiedzialność nauczycieli, uczniów i rodziców za wyniki kształcenia w szkole.

EWALUACJA

Ewaluacja ma na celu sprawdzenie, czy zaplanowane działania, zawarte w programie, były skuteczne, czy osiągnięto zamierzone cele oraz na ustaleniu, które jego elementy można realizować w niezmienionym kształcie, które należy ulepszyć, a które odrzucić. Ewaluacja ma pomóc osiągnąć cele i zamierzenia w takim aspekcie, w jakim oczekują tego nauczyciele   i uczniowie.

Narzędzia ewaluacji:

 • Testy i zadania skierowane do uczniów, wymagające praktycznych umiejętności
 • Konkursy,
 •  Rozmowy z uczniami i rodzicami,
 • Obserwacja zaangażowania i pracy uczniów na zajęciach,
 • Analiza dokumentacji oraz wyników sprawdzianu próbnego i końcowego.