Uczymy się i poznajemy świat

PROGRAM EDUKACYJNY

Uczymy się i poznajemy świat”

Autorzy: mgr Patrycja Hajduk

mgr Danuta Śliwińska

WSTĘP

Prowadząc ukierunkowane i systematyczne działania wpływamy na kształtowanie postaw społecznych, moralnych, wreszcie światopoglądowych naszych wychowanków. Wiek szkolny jest to okres, w którym dokonuje się rozwój emocjonalno-społeczny dziecka. Uczy się ono przestrzegania zasad i norm współżycia obowiązujących w rodzinie, grupie, określonych zachowań w zróżnicowanych sytuacjach szkolnych, pełnienia ról społecznych. To wszystko sprzyja rozwojowi zachowań i uczuć społecznych.

Z obserwacji prowadzonych wśród uczniów Szkoły Podstawowej im. Macieja Rataja w Lisowie i doświadczenia nauczycieli wynika, że absolwenci nie zawsze potrafią poradzić sobie w roli klienta w sklepie, nie radzą sobie z wysłaniem listu na poczcie, e-maila. Nie orientują się w specyfice pracy urzędu gminy, ośrodka pomocy społecznej, ośrodka zdrowia, banku. Nie zawsze umieją zachować się w kinie, teatrze, restauracji.

Ponadto uczeń szkoły podstawowej musi wykazać się zdolnością integracji wiedzy i umiejętności zdobytych podczas różnorodnych zajęć edukacyjnych zwłaszcza podczas ogólnopolskiego badania umiejętności trzecioklasisty i sprawdzianu szóstoklasisty jak również podczas badań kompetencji. Ponadto w życiu codziennym spotyka się z sytuacjami wymagającymi praktycznego stosowania kompetencji zdobytych w procesie edukacji.

Aby pomóc dzieciom przezwyciężyć powyższe trudności autorki programu opracowały szereg działań i przedsięwzięć, które umożliwią uczniom optymalne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

CEL GŁÓWNY:

Uczeń posiada kompetencje społeczne i obywatelskie, jest przedsiębiorczy i przygotowany do życia we współczesnym świecie

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • kształtowanie umiejętności w zakresie wykorzystywania w praktyce wiedzy i kompetencji zdobytych podczas zajęć edukacyjnych,

 • kształtowanie umiejętności skutecznego porozumiewania się w języku ojczystym i angielskim,

 • kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów, planowania działań, wyciągania wniosków,

 • kształtowanie umiejętności posługiwania się komputerem, gromadzenia informacji i ich przetwarzania, porozumiewania się za pośrednictwem Internetu,

 • kształtowanie umiejętności organizowania własnego procesu uczenia się, zarządzania własnym czasem i informacjami indywidualnie i w grupie,

 • kształtowanie umiejętności wprowadzania pomysłów w czyn, planowania przedsięwzięć i realizacji celów.

ADRESACI: uczniowie, rodzice i partnerzy Szkoły Podstawowej im. Macieja Rataja w Lisowie

ZADANIA:

I. Uczeń kreatorem swojej przyszłości

II. Uczeń członkiem społeczności lokalnej

III. Uczeń obywatelem Polski i Europy

Lp. Zadania Formy realizacji
1.  Uczeń kreatorem swojej przyszłości Kształtowanie przedsiębiorczości, inicjatywności i praktycznych umiejętności przydatnych w życiu codziennym: reaktywacja SKO, poznanie zasad funkcjonowania i pracy urzędu gminy, banku, poczty, GOPS, ośrodka zdrowia, sklep, restauracja.
Promowanie zdrowego stylu życia: organizacja wyjazdów na basen, lodowisko, wycieczek pieszych, udział uczniów w programach OWOCE W SZKOLE, SZKLANKA MLEKA, organizowanie akcji związanych ze zdrowym żywieniem, uczęszczanie uczniów na zajęcia SKS i kółka tanecznego, organizacja konkursów.
Kształtowanie postawy kreatywności i umiejętności wykorzystywania wiedzy w praktyce: udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych, konkursach szkolnych i pozaszkolnych.
Kształtowanie kompetencji informatycznych.
Kształtowanie umiejętności uczenia się na każdych zajęciach-udzielanie wskazówek dotyczących stylów i sposobów uczenia się.
Stworzenie uczniom możliwości dostępu do dóbr kultury: teatru, muzeum, kina, galerii. Udział uczniów w warsztatach, spotkaniach z artystami i twórcami, wybitnymi absolwentami szkoły.
2. Uczeń członkiem społeczności szkolnej i lokalnej Zapoznanie z prawami ucznia i prawami dziecka – lekcje wychowawcze, historii, strona www.splisow.pl.
Praca uczniów w Samorządzie Uczniowskim i Szkolnym Kole PCK.
Współpraca ze środowiskiem: Kołem Gospodyń Wiejskich, Radą Sołecką, Caritas, Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych TĘCZA, OSP.
Aktywny udział w życiu kulturalnym i społecznym społeczności lokalnej: Dni Gminy Skołyszyn, Dzień Chorego, Jasełka.
Organizacja spotkań integrujących środowisko lokalne: Dni Otwarte Szkoły, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Wigilia Szkolna.
Opieka nad miejscami pamięci narodowej.
Dbałość o najbliższe środowisko naturalne – udział w akcjach Sprzątania Świata, sadzenie drzewek, segregowanie odpadów i zbiórka surowców wtórnych.
3. Uczeń obywatelem Polski i Europy Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, porozumiewania się w językach obcych oraz umiejętności społecznych: przewodzenia, autoprezentacji oraz pracy w zespole – udział uczniów w obozie językowym, kółko języka angielskiego.
Kultywowanie narodowych tradycji i zwyczajów, kształtowanie postawy patriotyzmu – lekcje, uroczystości szkolne i państwowe(święto patrona szkoły.
Wycieczki edukacyjne i krajoznawcze.
Zapoznanie uczniów z podstawowymi wiadomościami na temat Unii Europejskiej, Polska Prezydencja w UE: zajęcia edukacyjne, konkursy, tworzenie projektów i prezentacji.

 

 

REALIZATORZY PROGRAMU:

Osobami odpowiedzialnymi za realizację programu są wszyscy nauczyciele, a koordynatorami są autorki programu.

PRZEWIDYWANE EFEKTY:

Uczeń:

 • posiada umiejętność rozwiązywania problemów, planowania działań, wyciągania wniosków,

 • skutecznie komunikuje się w sytuacjach praktycznych w języku ojczystym i angielskim,

 • sprawnie posługuje się komputerem,

 • zna i stosuje skuteczne metody uczenia się, dostosowane do własnych predyspozycji, umie zarządzać swoim czasem,

 • potrafi efektywnie współpracować w grupie,

 • potrafi wprowadzać swoje pomysły w czyn.

MONITOROWANIE I EWALUACJA:

Obserwacja postaw i zachowań uczniów, analiza dokumentacji, wyciągnięcie wniosków, sformułowanie zadań do dalszej realizacji.