Wskazówki do pracy domowej z dzieckiem

WSKAZÓWKI DO PRACY DOMOWEJ Z DZIECKIEM

 1.  NAUCZMY DZIECI SYSTEMATYCZNOŚCI/ WYRÓBMY NAWYK „SIADANIA DO LEKCJI”
2.   PRZYGOTUJMY DZIECKU MIEJSCE DO PRACY/ WYZNACZMY STAŁĄ PORĘ

3.   ZACHĘCAJMY  DZIECKO DO SAMODZIELNEJ NAUKI

4. SPRAWDZAJMY JAK POSTĘPUJE PRACA/ ZAGLĄDAJMY PRZEZ RAMIĘ/ DYSKRETNIE SPRAWDZAJMY JAK DZIECKO SOBIE RADZI/ BĄDŹMY W POBLIŻU

5.  NIE KRYTYKUJMY,  POWIEDZMY LEPIEJ ”WIDZĘ ŻE SIĘ STARASZ  ALE TUTAJ …………”

6.   ZACHĘCAJMY MÓWIĄC „NA PEWNO SOBIE PORADZISZ Z TYM  ZADANIEM, GDY SKOŃCZYSZ PRZYJDĘ ZOBACZYĆ JAK CI POSZŁO”

7.   NIE WYRĘCZAJMY DZIECKA, NIE POPĘDZAJMY….

8.  GDY DZIECKO PYTA NAS JAK WYKONAĆ ZADANIE, ODEŚLIJMY JE DO ŹRÓDŁA (np. słownika)

9.   NIE WYKONUJMY ZA DZIECKO PRACY DOMOWEJ

10.   WSPIERAJMY ALE NIE WYRĘCZAJMY!!!

11.   PRZECZYTAJMY Z DZIECKIEM TREŚĆ ZADANIA, ZADAJMY W MIARĘ KONIECZNOŚCI PYTANIA POMOCNICZE

12.  GDY PODCZAS SPRAWDZANIA PRACY DOMOWEJ ZNAJDZIEMY JAKIEŚ BŁĘDY LUB NIEDOCIĄGNIĘCIA, WSKAŻMY JE DZIECKU NIECH SAMO POPRAWI

13.   WARTO UZMYSŁOWIĆ DZIECKU, ŻE TO CZEGO SIĘ UCZY W SZKOLE JEST PRZYDATNE W ŻYCIU, JEŚLI WIDZIMY, ŻE DZIECKO NIE RADZI SOBIE Z JAKIMŚ PRZEDMIOTEM SPRÓBUJMY ZAINTERESOWAĆ GO NIM W NIETYPOWY SPOSÓB! OBEJRZYJCIE RAZEM FILM/IDŹCIE DO MUZEUM..

14.   GDY DZIECKO ZROZUMIE, ŻE ZDOBYTA WIEDZA PRZYDAJE SIĘ W ŻYCIU, CHĘTNIE BĘDZIE SIĘ UCZYĆ

15.   WSKAŻMY DZIECIOM TECHNIKI, UMIEJĘTNOŚĆ UCZENIA SIĘ TO NIE WIEDZA WRODZONA.

16.   KAŻDY MA OKREŚLONE PREDYSPOZYCJE DO UCZENIA SIĘ

(WZROKOWCY< SŁUCHOWCY< KINESTETYCY) POMÓŻMY DZIECKU OKREŚLIĆ JEGO WŁASNE

17.   OCZEKUJMY SUKCESU NA MIARĘ MOŻLIWOŚCI DZIECKA/ NAUCZYCIELE POMOGĄ JE OKREŚLIĆ

PRAWA OSIĄGANIA SUKCESÓW

 •   Szkolne sukcesy dzieci są bardziej prawdopodobne, jeśli rodzice przekazują im jednolite i jasno określone wymagania
 •   Dzieci łatwiej uczą się właściwych zachowań, jeśli mają odpowiednie modele do naśladowania.
 • Rozmawianie o dzieciach przy dzieciach może dramatycznie wpłynąć na ich zachowanie i poczucie własnej wartości.
 •   Przesadne reakcje rodziców na sukcesy i niepowodzenia dziecka prowadzą do odczuwania przez nie silnej presji w kierunku osiągania sukcesów bądź rozpaczy i zniechęcenia w wypadku porażki.
 •    Dzieci odczuwają większe napięcie wówczas, gdy mają coś zrobić, niż wtedy, gdy już to robią.
 •   Poczucie własnej wartości dzieci zdobywają przez pokonywanie przeszkód.
 •    Brak i nadmiar często objawiają się tak samo.
 •   Pewność siebie i poczucie odpowiedzialności za własne postępowanie dzieci zdobywają wtedy, gdy zakres ich swobód jest poszerzany stopniowo, w miarę dojrzewania.
 •   Dzieci przeciwstawiają się dorosłym, jeżeli jedno z rodziców poszukuje w dziecku sprzymierzeńca przeciwko drugiemu czy przeciwko nauczycielowi.
 •   Dorośli powinni unikać konfrontacji z dziećmi, dopóki nie są całkiem pewni, że są w stanie wyegzekwować swoje zakazy.
 •    Dzieci będą osiągać sukcesy tylko wtedy, gdy nauczą się funkcjonować w sytuacjach rywalizacji z innymi.
 •    Dzieci będą dążyły do osiągania sukcesów w nauce, jeśli dostrzegą związki pomiędzy wysiłkiem włożonym w proces uczenia się a uzyskiwanymi wynikami.

 

Literatura:

Rimm S.: Dlaczego zdolne dzieci nie radzą sobie w szkole, Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć Szkolnych

Rimm S. :Jak Wychować mądre dziecko

          JAK PRACOWAĆ Z DZIECKIEM W DOMU

W zakresie nauki czytania – czytanie dzieciom, najlepiej codziennie czytanie z jednoczesnym wskazywaniem palcem czytanego wyrazu (oko „idzie” za palcem), zastosowanie kolorowej nakładki na tekst ćwiczenia techniki głośnego czytania: sylab, wyrazów, zdań, tekstów czytanie wyrazów z zaznaczonymi kolorem sylabami dostarczanie dzieciom ciekawych dla nich tekstów do czytania w zależności od indywidualnych zainteresowań ćwiczenia syntezy i analizy sylabowej, potem syntezy i analizy głoskowej oraz ćwiczenia w wyróżnianiu sylab i głosek w nagłosie, wygłosie i śródgłosie, a także ćwiczenia w wyróżnianiu i liczeniu wyrazów w zdaniach i zdań w tekście.

  W zakresie nauki pisania – zajęcia manualne, wykonywanie prac plastyczno-technicznych
z wykorzystaniem różnorodnych technik plastycznych wykonywanie symetrycznych ruchów rąk podczas rysowania w powietrzu szlaczki rysowane po linii, między liniami, według wzoru, ruchem ciągłym porównywanie obrazków, wyszukiwanie różnic, dorysowywanie brakujących elementów lub przedmiotów zwracanie uwagi na prawidłowy uchwyt narzędzia pisarskiego, stosowanie nasadek lub trójkątnych ołówków, kredek nauka prawidłowego kierunku kreślenia poszczególnych liter – nie szczędzić czasu i uwagi na utrwalanie tego nawyku „pisanie” liter dużymi ruchami w powietrzu zwracając   szczególną uwagę na kierunek ich kreślenia przywiązywanie uwagi do starannego prowadzenia zeszytów (na miarę możliwości dziecka) poświęcanie szczególnej uwagi dzieciom leworęcznym wdrażanie dziecka do uważnego pisania, samokontroli i czujności ortograficznej.
 

W zakresie umiejętności matematycznych – ćwiczenia w określaniu położenia przedmiotów

w przestrzeni (określenia na, pod, za, obok, nad, przed, po lewej stronie, po prawej stronie, itp.), przy czym najlepiej rozpoczynać pracę od zabaw ruchowych z dziećmi układanie przedmiotów według poleceń, przechodząc potem do rysunków, klasyfikowanie przedmiotów według ich cech – stosowanie liczmanów, konkretnych przedmiotów, patyczków, w początkowej fazie liczenia (dopóki dziecko nie jest gotowe liczyć w pamięci) w ćwiczeniach stosować liczydło, uczyć je prawidłowych technik liczenia pilnowanie, aby dziecko przeliczało elementy od lewej strony do prawej z jednoczesnym dotykaniem kolejnych liczmanów. Wszystkie umiejętności związane z ważeniem, mierzeniem, pomiarem objętości, obliczeniami pieniężnymi, kalendarzowymi, zegarowymi wykonywać najpierw praktycznie przy pomocy rzeczywistych przyborów takich jak: linijki, centymetry, zegary, kalendarze, pieniądze, waga i odważniki, butelki i pojemniki, ilustrowanie zadań z treścią. Stosowanie ciekawych i różnorodnych zadań rozwijających logiczne myślenie, systematyczny trening liczenia w pamięci.