Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych w Szkole Podstawowej im. M. Rataja w Lisowie

W celu zapewnienia uczniom optymalnych warunków rozwoju oraz wysokiej efektywności kształcenia nasza szkoła kolejny rok realizuje projekt „Nowa Jakość Kształcenia w Gminie Skołyszyn”. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, wspieranie szkół w zakresie zwiększenia udziału uczniów w zajęciach realizowanych metodą eksperymentu oraz rozwoju kompetencji w zakresie programowania i  informatycznych. Program zakłada również wsparcie szkół w zakresie podnoszenia kompetencji społeczno – emocjonalnych uczniów oraz zwiększania udziału TIK w procesie kształcenia.

W zajęciach organizowanych w szkole w ramach projektu bierze udział ok. 95% uczniów klas I – VIII.

Zakupione zostały liczne pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć pozalekcyjnych, m.in. komputery, tablica interaktywna, zestawy edukacyjne do nauki programowania, gry w szachy, do zajęć rozwijających z przedmiotów przyrodniczych z wykorzystaniem metody eksperymentu oraz zajęć z matematyki i języka angielskiego.