Projekt ,,Lekcja: Enter”

Prawie wszyscy nauczyciele Szkoły Podstawowej w Lisowie  uczestniczą w nowym projekcie, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. (Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”).

 „Lekcja: Enter” to projekt edukacji cyfrowej skierowany do nauczycieli oraz kadry kierowniczej szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w ramach którego prowadzone są bezpłatne szkolenia – ok. 40 godz. Podczas szkoleń nauczyciele doskonalą swoje umiejętności w zakresie TIK, poznają nowe sposoby prowadzenia lekcji, by bardziej angażowały uczniów, rozwijały w nich umiejętność krytycznego i twórczego myślenia, uczyły pracy w zespole,
a także stawiały ucznia na pierwszym miejscu, pozwalając mu na zdobywanie wiedzy drogą własnych doświadczeń i poszukiwań, z pomocą ogólnodostępnych narzędzi cyfrowych, programów i aplikacji. Realizacja projektu jest przewidziana na lata 2019 – 2023, w tym czasie ze szkoleń skorzysta ponad 75 000 nauczycieli z całej Polski.