Program szkolnego koła PCK

Działalność PCK obejmuje całą społeczność szkolną, gdyż opiera się na zasadzie dobrowolności, humanitaryzmu i aktywności oraz spontanicznym udziale młodzieży w życiu szkoły na rzecz danej społeczności lokalnej.

Praca społeczna na terenie szkoły rozbudza poczucie odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka, uczy postawy kierowania się dobrem ogółu i odgrywa istotną rolę w procesie wychowania moralnego. Poprzez działalność kształtujemy wśród uczniów postawy altruistyczne. Program jest dostosowany do rozwoju psychicznego i intelektualnego ucznia. Dziecko powinno znaćmożliwość oddziaływania na własne zdrowie. Działalność szkolnego koła PCK szkoły podstawowej stwarza dzieciom sposobnośćdo ukształtowania postaw i wartości, które ułatwiają im dokonywania wyborów znaczących dla obecnego i przyszłego życia. Uczy rozwijać u dzieci poczucie odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych.

OGÓLNE CELE PROGRAMU

1.Kształtowanie podstawowych nawyków higieniczno-sanitarnych i żywieniowych.

2.Popularyzacja zasad higieny osobistej.

3.Wdrażanie dzieci do postrzegania zasady higieny w zakresie wrażliwości na potrzeby innego człowieka, gotowości do niesienia pomocy innym.

4.Nauczanie podstawowych pojęć z zakresu ratownictwa medyczno-sanitarnego.

5.Przygotowanie do dalszej działalności w ruchu młodzieżowym PCK.

6.Kształtowanie umiejętności bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.

7.Kształtowanie postawy tolerancji, wrażliwości na krzywdę innych.

8.Niesienie bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi.

CELE SZCZEGÓŁOWE

-potrafi nieść bezinteresowną pomoc osobom potrzebującym

-wie co to wolontariat i jest zaangażowany w bezinteresowną pracę na rzecz drugiego człowieka

-zna zasady prawidłowego żywienia, higieny osobistej

-swobodnie operuje terminami i pojęciami z zakresu zdrowia

-postrzega zasady dotyczące dbania o ład i porządek otoczenia

-dba o czystość

-rozumie konieczność porządkowania zaniedbanych grobów

-umie właściwie zachować się w miejscach publicznych

-zna zasady bezpiecznego poruszania się po ulicy

-rozumie konieczność przebywania na świeżym powietrzu i zna korzyści z tego wynikające

-zna instytucje użyteczności społecznej (ośrodek zdrowia, apteka)

-uprawia sport jako źródło zdrowia i radości

-poprawnie i bezpiecznie porusza się po ulicach

-rozumie znaczenie czystości ciała

-bezpiecznie posługuje się sprzętem domowym