Organizacja pracy Szkoły Podstawowej w Lisowie w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania

Od 25.03.2020 r. do odwołania Szkoła Podstawowa w Lisowie będzie prowadzić kształcenie na odległość. Nauczyciele przygotowując materiały edukacyjne, dokonają weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.

Koordynatorem organizacji kształcenia na odległość w każdym oddziale jest wychowawca, który we współpracy z nauczycielami uczącymi  w danej klasie uzgadnia tygodniowy harmonogram pracy.

ZAKRES TREŚCI NAUCZANIA

Treści nauczania mają być przygotowane dla ucznia maksymalnie na 45 minut pracy, mają być ograniczone na rzecz rozwijania umiejętności.

Treści nauczania mają być przygotowane w taki sposób, aby każdy uczeń był w stanie samodzielnie je rozwiązać.

Wychowawca klasy sprawdza, czy każdy uczeń w jego klasie ma dostęp do komputera i Internetu, zapewnia – w porozumieniu z nauczycielami uczącymi w oddziale – dostęp do innych materiałów w wersji papierowej, które mogą być wydrukowane/ powielone w szkole. Wychowawca informuje rodzica o możliwości odbioru prac ze szkoły (sekretariat).

METODY I TECHNIKI KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość będą  realizowane w szczególności:

1) z wykorzystaniem:

– materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl,

– materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie,

– materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,

– innych niż wymienione powyżej materiałów wskazanych przez nauczyciela;

2) przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia;

3) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem;

4) przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez ucznia w domu – w przypadku dzieci objętych edukacją wczesnoszkolną, zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Nauczyciele religii, plastyki, muzyki, techniki przesyłają uczniom pomysły i inspiracje do wykonania prac.

Nauczyciele wychowania fizycznego opracują listę aktywności, zestawów ćwiczeń, które przekażą uczniom.

Nauczyciele informatyki nie powinni zadawać uczniom prac, sama realizacja nauczania na odległość sprzyja rozwijaniu umiejętności informatycznych. Powinni przesłać propozycję bezpiecznego zachowania w Internecie.

Wychowawcy świetlicy przygotowują i przekazują uczniom informacje o ciekawych formach spędzenia czasu wolnego ( gry planszowe, quizy, zabawy interaktywne, książki, zasoby Internetu w ww. zakresie).

Bibliotekarze przygotowują i przekazują uczniom wykaz stron internetowych z darmowymi lekturami szkolnymi, które mogą pobierać bezpłatnie przez Internet, słuchać w wersji audio lub czytać za pomocą dowolnej aplikacji mobilnej.

Pedagodzy i nauczyciele specjaliści pozostają do dyspozycji rodziców i uczniów w sprawach dotyczących pomocy uczniom w przezwyciężaniu trudności edukacyjnych, problemów opiekuńczych, wychowawczych, dotyczących pomocy w organizacji zdalnego uczenia się w domu oraz innych sprawach w wymagających wsparcia.

SPOSOBY KOMUNIKACJI DYREKTORA I  NAUCZYCIELI

Z UCZNIAMI I ICH RODZICAMI

Dyrektor zamieszcza informacje dla uczniów i rodziców na stronie internetowej szkoły.

Podstawowa komunikacja nauczycieli z uczniami i rodzicami będzie odbywać się za pomocą strony  internetowej  szkoły,  przez wiadomości e-mail, komunikatory lub lekcje on line. Każdy rodzic i uczeń ma możliwość  konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia w formie ustalonej przez nauczyciela.

Nauczyciele przekazują informacje zawierające instrukcje i polecenia do wykonania samodzielnego przez uczniów.

O innych sposobach kontaktu nauczyciel powiadomi bezpośrednio swoich uczniów oraz  ich rodziców.

W oddziałach I-III  kontakt odbywać się będzie zależnie od dotychczasowej współpracy w tym zakresie między nauczycielami edukacji wczesnoszkolne a rodzicami uczniów. Nauczyciele I-III mają obowiązek informowania rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach
i formach ich realizacji przez dziecko w domu. W tym zakresie wykorzystują wypracowane sposoby komunikacji z rodzicami: e-mail, sms, rozmowy telefoniczne.

Wszelkie działania w celu realizacji podstawy programowej, na chwilę obecną, planowane są
w ramach obowiązującego planu lekcji.

Zalecana jest systematyczna, zaplanowana i rzetelna nauka. Nauczyciele będą przesyłać przygotowane wcześniej zadania, instrukcje, materiały edukacyjne w dniu zajęć z uczniami lub będą prowadzić lekcje on-line w godzinach ustalonych  w  tygodniowym planie lekcji.

Terminy wykonania zadań i sposoby ich przesyłania nauczyciel ustala z uczniami lub rodzicami
(w klasach I-III).

Nauczyciele, wskazując uczniom podczas nauczania zdalnego programy i strony internetowe, będą kierować się zasadami bezpieczeństwa w sieci i uwzględniać zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną.  Zalecane jest zainstalowanie oprogramowania do kontroli rodzicielskiej.

Zaleca się przynajmniej kilka razy dziennie sprawdzanie wiadomości przez ucznia w godz. 9.00-14.00. Termin wykonania danego zadania nauczyciel wskazuje w wiadomości opisującej zadanie.

W przypadku problemów technicznych lub organizacyjnych, uczeń powinien zawiadomić nauczyciela o braku możliwości wykonania zadania w ustalonym terminie. Nauczyciel ma obowiązek przygotowania zadania w innej formie dla ucznia mającego problemy sprzętowe (komputer, Internet). Jeśli uczeń ma wątpliwości, jak wykonać zadanie lub nie potrafi go wykonać – powinien poprosić o pomoc nauczyciela. Dodatkowo nauczyciele będą udzielali indywidualnych konsultacji uczniom lub rodzicom poprzez narzędzia komunikacyjne zgodnie z ustalonym i podanym do wiadomości sposobem.

Uczeń przebywający w domu realizuje obowiązek szkolny pod opieką rodziców/opiekunów prawnych. Pracujący zdalnie nauczyciel nie ma możliwości realizowania swoich funkcji opiekuńczych. Bardzo prosimy, aby rodzice stosowali się do przepisów prawa w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej.

W przypadku jeśli plan zajęć będzie poddany modyfikacjom, uczniowie i ich rodzice otrzymają zaktualizowany rozkład zajęć lekcyjnych,  który  pojawi się  na stronie internetowej  szkoły.

SPOSÓB MONITOROWANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW ORAZ SPOSÓB

WERYFIKACJI WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW, W TYM RÓWNIEŻ

INFORMOWANIA UCZNIÓW I RODZICÓW O POSTĘPACH UCZNIA W NAUCE

I UZYSKANYCH OCENACH

Nauczyciele, uwzględniając specyfikę swojego przedmiotu, ustalają z uczniami zasady i sposoby monitorowania i sprawdzania wiedzy ucznia oraz postępów w nauce. Ocenianie odbywać się będzie zgodnie z dotychczasowym sposobem oceniania wewnątrzszkolnego. Nauczyciele poinformują uczniów i rodziców o ewentualnych zmianach w sposobach i formach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów dostosowanych do kształcenia na odległość.

Osiągnięcia i umiejętności uczniów będą oceniane na podstawie wykonanych ćwiczeń, zadań, projektów, innych prac przesłanych przez moduł wiadomości lub dostarczonych w wersji papierowej do szkoły.

Oceny mogą być wystawione wyłącznie za dostarczone prace/ćwiczenia/zadania.

Środowisko zdalne umożliwia przeprowadzenie testów, rozmów i sprawdzianów. Za każdym razem, gdy tego rodzaju narzędzia będą używane, nauczyciele uzyskają pewność, że uczniowie rozumieją zasady działania narzędzia używanego do sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów. Jest to szczególnie ważne, z uwagi na możliwość zaistnienia problemów technicznych, niewłaściwej obsługi systemu, czy niezrozumienia sposobu realizacji zadań. Dzięki temu pomiar osiągnięć edukacyjnych będzie rzetelny i sprawiedliwy.

Nauczyciele mają ograniczone możliwości weryfikacji, czy uczeń pracuje samodzielnie. Ważne jest budowanie przez rodziców motywacji wewnętrznej uczniów i zwracanie uwagi na to, że korzystanie z niedozwolonych form wsparcia jest niekorzystne dla samego ucznia.  Niektóre metody sprawdzania wiedzy i umiejętności przypominają odpytywanie uczniów, znane z tradycyjnej klasy szkolnej.

Nauczyciel może żądać przekazania fotografii ćwiczeń, notatek lub zadań wykonywanych
w uczniowskim zeszycie lekcyjnym.

Uzyskanie informacji o postępach ucznia w nauce będzie możliwe za pośrednictwem bezpośrednich kontaktów  telefonicznych  lub e- mail.