Europejska Karta Praw i Obowiązków Rodziców

Europejska Karta Praw i Obowiązków Rodziców

                Rodzice, macie prawo:

 • do wychowywania swoich dzieci w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci oraz pozycji społecznej;
 • do uznania swego prymatu jako „pierwszych nauczycieli” swoich dzieci;
 • do pełnego dostępu do formalnego systemu edukacji dla swoich dzieci, z uwzględnieniem ich potrzeb, możliwości i osiągnięć;
 • dostępu do wszelkich informacji o instytucjach oświatowych, które mogą dotyczyć waszych dzieci;
 • wyboru takiej drogi edukacji dla swoich dzieci, która jest najbliższa Waszym przekonaniom i wartościom uważanym za najważniejsze dla rozwoju swoich dzieci;
 • domagania się od formalnego systemu edukacji tego, aby Wasze dzieci osiągnęły określoną wiedzę duchową i kulturową;
 • wpływać na politykę oświatową realizowaną w szkołach Waszych dzieci;
 • do wydawania opinii i przeprowadzania konsultacji z władzami odpowiedzialnymi za edukację na wszystkich szczeblach zarządzania oświatą;
 • do pomocy materialnej ze strony władz publicznych, eliminującej wszelkie bariery finansowe, które mogłyby utrudniać dostęp Waszych dzieci do edukacji;
 • żądać od odpowiedzialnych władz publicznych wysokiej  jakości usług edukacyjnych.

 

Rodzice, Waszym obowiązkiem jest:

 

 • wychowywanie swoich dzieci w duchu odpowiedzialności za siebie i za cały ludzki świat;
 • wychowywanie swoich dzieci w sposób odpowiedzialny i nie zaniedbywanie ich;
 • zaangażowanie się, jako partnerzy w nauczanie swoich dzieci w szkole;
 • przekazywanie wszelkich informacji szkołom, do których uczęszczają wasze dzieci, informacji dotyczących możliwości osiągnięcia wspólnych (tj. domu i szkoły) celów edukacyjnych;
 • dokonanie świadomego wyboru drogi edukacyjnej, jaką Wasze dzieci powinny zmierzać;
 • wychowywanie swoich dzieci w poszanowaniu i akceptowaniu innych ludzi i ich przekonań;
 • osobiste włączanie się w życie szkół swoich dzieci i stanowienie istotnej części społeczności lokalnej;
 • tworzenie demokratycznych, reprezentatywnych organizacji na wszystkich poziomach. Organizacje te będą reprezentowały rodziców
  i ich interesy.
 • poświęcanie swojego czasu i uwagi swoim dzieciom i ich szkołom, tak aby wzmocnić ich wysiłki skierowane na osiągnięcie określonych celów nauczania;
 • poznawanie siebie nawzajem, współpracowanie ze sobą – i doskonalenie swoich umiejętności „pierwszych nauczycieli” i partnerów
  w kontaktach szkoła – dom.