Świetlica

W roku szkolnym 2016/17 wszystkie zajęcia świetlicowe prowadzone są przez nauczycieli  społecznie.
Zajęcia zostały zorganizowane zgodnie ze zgłoszeniami rodziców oraz w miarę możliwości organizacyjnych szkoły. 
W zajęciach uczestniczą chętni uczniowie klas I – VI oraz oddziału przedszkolnego i są dostosowane do potrzeb i zainteresowań uczniów.

 

GODZINY PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Rok szkolny 2016/17

Dzień tygodnia Godziny pracy Nauczyciele
Poniedziałek 1145 – 1230

1245 – 1330

1340 – 1425

A. Madejczyk

D. Śliwińska

B. Byczek

Wtorek 800  – 845

1245 – 1330

1340 – 1425

M. Zięba

B. Rogowska

P. Hajduk

Środa 1145 – 1230

1245 – 1330

S. Szajna

E. Podkulska

Czwartek 1145 – 1230 P. Pilut
Piątek 1145 – 1230

1340 – 1425

R. Ciołkosz

B. Byczek

Celem zajęć świetlicowych jest zapewnienie wszechstronnej dzieciom opieki wychowawczej, rozwijanie i kształtowanie uzdolnień i zainteresowań, tworzenie odpowiednich warunków do odrabiania prac domowych. 

W świetlicy pracują różnego typu koła, które maja ściśle określone zadania i zamierzenia wychowawcze. Podstawowym ich celem jest wzbudzanie aktywności ucznia. Dążenia wychowawców świetlic ukierunkowane są na wychowanie człowieka kulturalnego, który osiągnął stopień umiejętności w opanowywaniu wiedzy i form zachowania zgodnych z normami współżycia. Cechy i nawyki, które wykształcimy w młodym człowieku świadczyć będą o kulturze zachowania, higienicznym trybie życia oraz dbałości o porządek we własnym otoczeni

Sala świetlicowa wyposażona jest w zabawki, gry, pomoce dydaktyczne, materiały do zajęć, komputery. 
Na zajęciach świetlicowych zwracamy uwagę na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania się oraz reguł gier i zabaw, kształtujemy umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb i uczuć oraz dostrzegania ich u innych. Podczas zajęć wychowawczych ćwiczą umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami, zachowania się w sytuacjach trudnych (np. doznanie przykrości, radzenie sobie ze stresem), ponoszenia odpowiedzialności za indywidualne i wspólne wykonywanie zadań.