Paź 03

Program Szkolnego Koła PCK

Pomoc drogiemu człowiekowi jest hasłem przewodnim, które przyświeca Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, dlatego należy podjąć konkretne działania mające na celu propagowanie idei humanitaryzmu i zasad działania PCK w środowisku szkolnym. Koło PCK jest cenną formą pracy z uczniami, którzy chcą nieść pomoc drugiemu człowiekowi.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU.

Program Szkolnego Koła PCK powstał z myślą o uczniach klas IV – VI, którzy swoim działaniem chcieliby pomagać innym, promować idee humanitaryzmu, oświaty zdrowotnej, zasad bezpieczeństwa oraz bezinteresownej pomocy na rzecz drogiego człowieka.
Młodzież w wieku dorastania potrzebuje pozytywnych wzorców, samorealizacji, dysponuje potencjałem pomysłów i energii. Program bierze pod uwagę możliwości rozwojowe uczniów oraz daje szansę na to, by mogli poznawać świat z radością i satysfakcją.
Program ma na celu zapoznanie uczniów z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy przed medycznej, unikaniu zagrożeń wynikających z uzależnień. Pozwala uczniom poznać zasady pracy wolontariatu, włączać się w akcje, kwesty organizowane przez PCK na rzecz ludzi potrzebujących pomocy.
Program będzie realizowany na spotkaniach członków Szkolnego Koła PCK odbywających się raz w miesiącu, podpartych o dodatkowe działania w czasie roku szkolnego.

CELE PROGRAMU

Cele ogólne:

 • nabywanie nawyku dbałości o swoje zdrowie i bezpieczeństwo,
 • kształtowanie właściwych postaw i przyzwyczajeń higieniczno – zdrowotnych,
 • zapoznanie z przyczynami, przebiegiem, leczeniem oraz profilaktyką wybranych chorób,
 • propagowanie idei humanitaryzmu i zasad działania Polskiego Czerwonego Krzyża,
 • wyrabianie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie i zdrowie innych,
 • rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie,

Cele szczegółowe:

 • promowanie zdrowego stylu życia,
 • rozbudzanie troski i odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych,
 • promowanie pracy wolontariusza wśród uczniów,
 • pozyskiwanie funduszy na pomoc uczniom potrzebującym,
 • kształtowanie odpowiedzialności i dbałości o czystość lokalnego środowiska,
 • poznawanie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy,

Przewidywane osiągnięcia ucznia:

 • uczeń zna ideę humanizmu i zna zasady działań Polskiego Czerwonego Krzyża,
 • uczeń rozumie potrzebę działania na rzecz dobra wspólnego,
 • uczeń przestrzega zasad bezpieczeństwa, zna zasady udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach,
 • aktywnie włącza się w akcje charytatywne organizowane przez Szkolne Koło PCK.

METODY PRACY

 • organizowanie na terenie szkoły zbiórki odzieży używanej, zbiórki pieniędzy oraz inne formy pozyskiwania funduszy z przeznaczeniem dla uczniów potrzebujących,
 • opracowanie  artykułów przez uczniów promujących zdrowy styl życia,
 • sprzątanie mogił zmarłych nauczycieli z naszej szkoły,
 • udział w konkursach organizowanych przez SK PCKi.

FORMY PRACY

a) indywidualna,
b) zbiorowa.

EWALUACJA PROGRAMU

Ewaluacja programu zostanie dokonana na podstawie obserwacji uczniów i ich zaangażowania w akcje zorganizowane przez Szkolne Koło PCK. Sposobem dokonania ocen atrakcyjności niniejszego programu będzie przeprowadzona anonimowa ankieta wśród członków Szkolnego Koła PCK.

 

Polski Czerwony Krzyż zrealizował następujące zadania :

 1. Wybory PCK
 2. Posiedzenia PCK.
 3. Prowadzenie dokumentacji SU.
 4. Prowadzenie gazetki ściennej – informowanie o bieżących akcjach.
 5. Zapoznawanie członków PCK z nawykiem dbałości o siebie, swoje zdrowie, bezpieczeństwo.
 6. Opracowywanie przez uczniów artykułów promujących zdrowy styl życia.
 7. Udział w konkursach organizowanych przez SK PCK.
 8. Zorganizowanie na Terenia szkoły zbiórki odzieży używanej, zbiórki pieniędzy oraz inne formy pozyskiwania z przeznaczeniem dla uczniów potrzebujących.
 9. Dzień Walki z Głodem
 10. Kwesta.
 11. Włączanie uczniów w akcje charytatywne organizowane w Szkolne Koło PCK.
 12. Posprzątanie mogił zmarłych nauczycieli z naszej szkoły.
 13. Zapoznanie uczniów z podstawowymi zasadami udzielenia pierwszej pomocy.
 14. Wyrobienie w uczestnikach poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie i zdrowie innych.
 15. Wypromowanie zdrowego stylu życia.
 16. Uczniowie rozwijają swoje umiejętności współdziałania w grupie.
 17. Wykształtowanie w członkach SU odpowiedzialności i dbałości o czystość lokalnego środowiska.
 18. Wykształtowanie właściwych postaw i przyzwyczajeń higieniczno – zdrowotnych,
 19. Poprzez pracę PCK członek rozumie potrzebę działania na rzecz dobra wspólnego, przestrzega zasad bezpieczeństwa, zna zasady udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach, rozbudza troskę i odpowiedzialność za zdrowie swoje i innych.
 20. Zapoznanie uczniów z przyczynami, przebiegiem, leczeniem oraz profilaktyką wybranych chorób.